Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
23.06.2024 16.06.2024 Доставка и монтаж на хладилно оборудване, хладилни панели и врата за хладилна камера Красимир Димитров Учителски BG06RDNP001-4.012-1905-C02 Преглед
10.06.2025 15.06.2024 Закупуване на Сеялка вакуумна. ЕТ „Михаил Сребрев“ BG-RRP-6.004-3897-C01 Преглед
21.06.2024 14.06.2024 Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди на покриви на съществуващи сгради в имоти с идентификатор 80460.132.227 (ФЕЦ 82.50kW) и 80460.13.175 (ФЕЦ 416.90kW) в с.Червена вода, общ. Русе Градус - 98 АД BG06RDNP001-4.012-0804-C02 Преглед
21.06.2024 14.06.2024 Доставка и монтаж на оборудване и машини АКРИМА ИНВЕСТ ЕООД BG06RDNP001-4.015-0141-C02 Преглед
18.06.2024 14.06.2024 онлайн магазин МИДЛАНД ЕООД BG-RRP-3.005-2407-C01 Преглед
26.06.2024 14.06.2024 Изграждане на Фотоволтаична инсталация за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД BG-RRP-3.006-0229-C02 Преглед
21.06.2024 14.06.2024 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1. Линия за механо-пластична обработка на бентонит с цифрово управление -1 брой Обособена позиция 2. Сушилна линия за гранулиран бентонит - 1 брой Обособена позиция 3. Кантарно-опаковъчна машина за насипни продукти с цифрово управление - 1 брой“ ГРАВЕЛИТА ООД BG-RRP-3.004-1672-C01 Преглед
30.06.2024 14.06.2024 Закупуване на заложените по проекта материални активи БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД BG06RDNP001-19.577-0004-C01 Преглед
20.06.2024 13.06.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Струг швейцарски тип с ЦПУ (1 бр.) Обособена позиция 2: 5-осен CNC машинен център (1 бр.) ДАВ 11 ООД BG-RRP-3.004-0617-C01 Преглед
21.06.2024 13.06.2024 „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на: 1. Обособена позиция – CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби - 1 брой; 2. Обособена позиция – Заваръчни апарати – 30 броя. М.В.ЛОМОНОСОВ ООД BG-RRP-3.008-0061-C01 Преглед
20.06.2024 13.06.2024 Доставка и монтаж на АВТОМАТИЧНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА ЗА КОНУСНИ КРЪГЛИ И МНОГОЪГЪЛНИ ТРЪБИ– 1 бр. 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД BG-RRP-3.008-0042-C01 Преглед
20.06.2024 13.06.2024 "Наръчник за правата и задълженията на гражданите на трети държави,на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица,относно процедурата, която трябва да следват в България, правата изадълженията им." -БЧК Сдружение "Български Червен кръст" Сдружение BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01 Преглед
19.06.2024 12.06.2024 „Закупуване и доставка на високоподемна техника” БАРД 90 ЕООД BG06RDNP001-4.015-0355-C02 Преглед
20.06.2024 12.06.2024 „Доставка на апаратура за развитие на дейността на МДЛ ФОТОДЕНТ“ Медикодиагностична лаборатория /МДЛ/ Фотодент ЕООД BG06RDNP001-19.718-0004-C02 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 „Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“ БИ ЕМ ЕС ПРОДЪКШЪН ООД BG-RRP-3.006-0139-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) Хлебопроизводство СЗ ООД BG-RRP-3.006-0448-C01 Преглед
19.06.2024 12.06.2024 Доставка на ДМА ИНТЕКСТРЕД ЕООД BG-RRP-3.004-2003-C01 Преглед
19.06.2024 12.06.2024 Закупуване и доставка на Електрически стакер – 1бр. и Транспалетна количка – 1бр. "Агропартньор" ЕООД Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на фотоволтаичнa системa в комбинация с батерии ЕЛХИМ-ИСКРА АД BG-RRP-3.006-0113-C01 Преглед
20.06.2024 12.06.2024 Закупуване на технологично оборудване за цех за метални изделия- 1 брой Обработващ център Марпет Трейдинг 2019 ООД BG06RDNP001-19.734-0006-C01 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.