Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
17.05.2021 26.04.2021 СМР дейности: Промяна по време на строителство - Преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури,ПИ №010015, съставляващ ПИ V-15, за рибовъдно производство, местност" Грахорлива дъмга", землище с. Мирянци, община Пазарджик АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД Преглед
21.05.2021 10.05.2021 След одобрение от КППП на МИГ Ябланица Правец и ДФ"Земеделие" ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., във връзка с чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за избор на изпълнител на оборудване и обзавеждане. "Чекотин"ООД Преглед
11.05.2021 28.04.2021 Предмет на процедурата е избор на част от екип за изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0119 с наименование: „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ в рамките на процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., в състав от трима експерти-юристи, двама социолози и един експерт по информационно осигуряване и бази данни. СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ИКОНОМИКА-2000" Сдружение Преглед
11.05.2021 29.04.2021 Обучение на педагогически специалисти с присъждане на 2 квалификационни кредита Фондация "Образователно сътрудничество" Преглед
01.06.2021 28.04.2021 мощност минмум 68 кс климатик 4WD или 4x4 блокажи на диференциалите минимална кубатура на двигателя 2887 куб.см минимална маса 3330 кг ЮЛИЯН СТОЯНОВ БАНКОВ Преглед
17.05.2021 07.05.2021 Изграждане (СМР) на автосервиз - гр. Средец, местност „Долапски баир“ ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ ЕТ Преглед
11.05.2021 15.04.2021 Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“. Тера Фууд ЕООД Преглед
18.05.2021 11.05.2021 Избор на изпълнител за кампании за популяризиране на резултатите от проекта ЕЛ ЗЕТ ВАРНА ЕООД Преглед
12.05.2021 05.05.2021 Избор на изпълнител за доставка на оборудване за целите на Договор № BG16RFOP002-2.040-0998-C02 "Подобряване на производствения капацитет в Пикник-17" ПИКНИК-17 ООД Преглед
16.05.2021 09.05.2021 Закупуване на специализирана земеделска техника: Обособена позиция 1: Закупуване на ТРАКТОР С КАБИНА 90 кс (1 брой); Обособена позиция 2: Закупуване на РОТОРНА КОСАЧКА с работна ширина до 215 см (1 брой); Мария Демирева Радева Преглед
20.05.2021 10.05.2021 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО по административен Договор за БФП №BG06RDNP001-4.002-0201-C01 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020., съфинансирана от ЕЗФРСР на ЕС. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Закупуване на трактор без кабина 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Закупуване на Челен товарач 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Закупуване на Мулчер 1 брой; Халил Ибрахим Сюлейман Преглед
15.05.2021 08.05.2021 Доствака на високотехнологично оборудване с 2 обособени позиции: ОП1 - Доставка на оборудване за заснемане ОП2 - Доставка на оборудване за осветление за снимки ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО ЕООД Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Машини за лепене на ластици Обособена позиция 2: Машини за заобляне Обособена позиция 3: Модулна продуктова линия за подвързване на книги БИВАЛВИЯ ООД Преглед
19.05.2021 10.05.2021 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и почистващи пробиотични продукти - 1 бр. ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД Преглед
18.05.2021 29.04.2021 Доставка на съоръжения за туристически атракции с цел предоставяне на познавателни услуги СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - РЯХОВО" Преглед
13.05.2021 05.05.2021 Доставка на специализирано оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: CNC Машина за огъване на тръби Обособена позиция 2: Автоматична машина за нареждане на ламели и тръбно разширение Обособена позиция 3: Специализирани машини за заваряване Обособена позиция 4: Машина за раздуване Обособена позиция 5: Машина за доогъване на тръби Обособена позиция 6: Уред за откриване на утечки Обособена позиция 7: Тромпетираща машина Обособена позиция 8: Машина за обработка на поцинковани маломерни тръби Обособена позиция 9: Обработващ център с 4 оси на управление ПЕТРОМЕТ ООД Преглед
17.05.2021 07.05.2021 Доставка на оборудване по обособени позиции: ОП 1 - оборудване за насищане и инспекция на компоненти ОП 2 - стерео микроскопи ЛУНАТОНЕ - БГ ООД Преглед
25.05.2021 23.04.2021 Доставка на оборудване (ДМА), инсталация и монтаж, въвеждане в експлоатация и системна интеграция, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми за Лаборатория 6 – част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Преглед
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офиса на проекта и двете сигурни зони за деца МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.