Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
29.05.2020 22.05.2020 „Извършване на тестове за безразрушителен контрол: визуален тест, ултразвук, магнитен контрол и пенетрантен тест“ „Извършване на тестове за безразрушителен контрол: визуален тест, ултразвук, магнитен контрол и пенетрантен тест“ ВАПТЕХ ЕООД 1 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ "ВАНИКО-2015" ООД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, разпределени в: 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие“ „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, разпределени в: 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие“ „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 3Д Лазерен скенер - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 3Д Стерео монитор - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран имитиращ стенд „Li-ion” – 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран имитиращ стенд „Pb” - 1 бр Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „РС” -1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „Термо” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „Тренировъчен” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
01.06.2020 22.05.2020 Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части Избор на изпълнител за доставка на предвиденото за закупуване ДМА: Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД 1 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Безпилотна фотограметрична система - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Преглед
04.06.2020 27.05.2020 Доставка и пускане в експлоатация на Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция , Y – ос и втори шпиндел - 1бр. и Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция - 1бр. Доставка и пускане в експлоатация на Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция , Y – ос и втори шпиндел - 1бр. и Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция - 1бр. „ХОКМАШ” ООД 0 Преглед
05.06.2020 26.05.2020 Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средстава Закупуване на ЛПС и специално работно облекло Глобалстрой 69 ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Доставка на Двусекционна офсетна печатарска машина с обръщателен механизъм формат 530 x 740 мм - 1 брой Доставка на ДМА М-ПРЕС ООД 1 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Доставка на дизелови трифазни генератори Доставка на дизелови трифазни генератори ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН АД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Доставка на компютърно оборудвате по проект на Пи Ар Илеван ЕООД Доставка на компютърно оборудвате по проект на Пи Ар Илеван ЕООД Пи Ар Илеван ЕООД 0 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 Доставка на лични предпазни средства Доставка на лични предпазни средства ЯНУЛОВ И КО ЕООД 0 Преглед
05.06.2020 26.05.2020 Доставка на мобилен контейнер за отдих и оборудване към него Осигуряване на социални придобивки за работещите; Закупуване на мобилни контейнери за отдих на работниците в строителните обекти Глобалстрой 69 ЕООД 0 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.