Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
15.04.2020 Наемане на плавателен съд и специализирана техника за картографиране на инвазивни чужди видове, включително дейности по проучвания за предотвратяване и контрол на разпространението на инвазивни чужди видове Наемане на плавателен съд и специализирана техника за картографиране на инвазивни чужди видове, включително дейности по проучвания за предотвратяване и контрол на разпространението на инвазивни чужди видове СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ СПЕКТЪР" Преглед
07.04.2020 Проектиране на платка Избор на изпълнител за провеждане на: Обособена позиция 1: Проектиране на платка Обособена позиция 2: Тестване на контролера за влагоустойчивост и температурна устойчивост БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД Преглед
07.04.2020 Тестване на контролера за влагоустойчивост и температурна устойчивост Избор на изпълнител за провеждане на: Обособена позиция 1: Проектиране на платка Обособена позиция 2: Тестване на контролера за влагоустойчивост и температурна устойчивост БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД Преглед
06.04.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Хлебозавод АД Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Хлебозавод АД Хлебозавод АД Преглед
06.04.2020 Обособена позиция 1 „Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" (840070) за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" (8400701) - III СПК " Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „Юроспийд“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист ", код 345120 за Специалност " Индустрия" с код 3451201 - III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" ЮРОСПИЙД ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.