Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
06.04.2020 Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА: Машина за шлифоване – 1 брой и Машина за центриране – 1 брой. Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА: Машина за шлифоване – 1 брой и Машина за центриране – 1 брой. ОПТАПЛЮС БГ ЕООД Преглед
08.04.2020 Обособена позиция 1: Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация за професия "Брокер", специалност „Недвижими имоти” Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) и на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място Марви Груп ЕООД Преглед
08.04.2020 Обособена позиция 2: Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация за професия "Дизайнер", специалност „Интериорен дизайн” Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) и на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място Марви Груп ЕООД Преглед
08.04.2020 Обособена позиция 3: Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация за професия "Икономист", специалност „Икономика и мениджмънт” Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) и на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място Марви Груп ЕООД Преглед
08.04.2020 Обособена позиция 4: Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) и на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място Марви Груп ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.