Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
06.04.2020 Ключова компетентност Провеждане на обучения за професионална квалификация и обучения по ключови компетентности на заети лица във фирма „ЖАР“ ЕООД "ЖАР" ЕООД Преглед
06.04.2020 Професионална квалификация Провеждане на обучения за професионална квалификация и обучение по ключова компетентност на заети лица във фирма „БАМБУА“ ЕООД БАМБУА ЕООД Преглед
06.04.2020 Ключова компетентност Провеждане на обучения за професионална квалификация и обучение по ключова компетентност на заети лица във фирма „БАМБУА“ ЕООД БАМБУА ЕООД Преглед
06.04.2020 Провеждане на обучение за професионална квалификация Провеждане на обучение за професионална квалификация на заетите лица във фирма „ЕНДЕВЪР КЪНСТРАКШЪНС ГРУП“ ЕООД "ЕНДЕВЪР КЪНСТРАКШЪНС ГРУП" ЕООД Преглед
06.04.2020 Професионално обучение по специалност "Търговия" Провеждане на обучениe за професионална квалификация на заети лица във фирма „Бурденис379“ ООД БУРДЕНИС379 ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.