Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
16.05.2021 09.05.2021 Закупуване на специализирана земеделска техника: Обособена позиция 1: Закупуване на ТРАКТОР С КАБИНА 90 кс (1 брой); Обособена позиция 2: Закупуване на РОТОРНА КОСАЧКА с работна ширина до 215 см (1 брой); Мария Демирева Радева Преглед
21.05.2021 10.05.2021 След одобрение от КППП на МИГ Ябланица Правец и ДФ"Земеделие" ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., във връзка с чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за избор на изпълнител на оборудване и обзавеждане. "Чекотин"ООД Преглед
21.05.2021 10.05.2021 След одобрение от КППП на МИГ Ябланица Правец и ДФ"Земеделие" ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., във връзка с чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за избор на изпълнител на строително ремонтни дейности. "Чекотин"ООД Преглед
19.05.2021 10.05.2021 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и почистващи пробиотични продукти - 1 бр. ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офиса на проекта и двете сигурни зони за деца МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Машини за лепене на ластици Обособена позиция 2: Машини за заобляне Обособена позиция 3: Модулна продуктова линия за подвързване на книги БИВАЛВИЯ ООД Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на ДМА: ОП 1: Лаптопи- 3бр. ОП 2: Компютър All in One PC - 2бр. ОП 3: Монитор ОП 4: Сървър Софтинг дивелопмънт ООД Преглед
20.05.2021 10.05.2021 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО по административен Договор за БФП №BG06RDNP001-4.002-0201-C01 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020., съфинансирана от ЕЗФРСР на ЕС. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Закупуване на трактор без кабина 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Закупуване на Челен товарач 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Закупуване на Мулчер 1 брой; Халил Ибрахим Сюлейман Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали в офиса на проекта в София МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
18.05.2021 11.05.2021 Доставка на ДМА по 3 обособени позиции: ОП1: Oбработващ център за автоматично кантиране с цифрово управление - 1 брой ОП2: Разкройващ циркуляр с цифрово управление - 1 брой ОП3: Кантираща машина с цифрово управление - 1 брой Джовани ЕООД Преглед
18.05.2021 11.05.2021 Избор на изпълнител за кампании за популяризиране на резултатите от проекта ЕЛ ЗЕТ ВАРНА ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.