Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
03.04.2020 ОП 1 - Провеждане на обучение за експлоатация и поддържане на техника за производство на хлебни изделия. Провеждане на специфични обучения по 3 обособени позиции в ЕЛИАЗ ООД по проект BG05M9OP001-1.057-0374-С01 „Нови умения в ЕЛИАЗ ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ ЕЛИАЗ ООД Преглед
03.04.2020 ОП 2 - Провеждане на обучение за производство на хляб с удължено втасване. Провеждане на специфични обучения по 3 обособени позиции в ЕЛИАЗ ООД по проект BG05M9OP001-1.057-0374-С01 „Нови умения в ЕЛИАЗ ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ ЕЛИАЗ ООД Преглед
03.04.2020 ОП 3 - Провеждане на обучение за технология на тесто с мая Провеждане на специфични обучения по 3 обособени позиции в ЕЛИАЗ ООД по проект BG05M9OP001-1.057-0374-С01 „Нови умения в ЕЛИАЗ ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ ЕЛИАЗ ООД Преглед
06.04.2020 Професионално обучение на заети лица Провеждане на обучения за професионална квалификация на заети лица във фирма „СЪНИ ЛЕНД 2012“ ЕООД СЪНИ ЛЕНД 2012 ЕООД Преглед
06.04.2020 Професионално обучение Провеждане на обучения за професионална квалификация и обучения по ключови компетентности на заети лица във фирма „ЖАР“ ЕООД "ЖАР" ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.