Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД
ЕИК
204081657
Избор на изпълнител за доставка и монтаж на "Автоматична машина за кримпване  - 1 бр."
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
284 724.84
25.03.2020
01.04.2020
Предметът на предвидената процедура "Избор с публична покана" включва закупуване и доставка и инсталация на "Автоматична машина за кримпване - 1 бр."
Прогнозна стойност: 284 724.84 без ДДС
Избор на изпълнител за доставка и монтаж на "Автоматична машина за кримпване 1 бр."
Да
Не
Описание Файл
Документация по процедура за избор на изпълнител

Документация по обявена процедура за избор на изпълнител.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.