Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЕИК
000530529
Организиране на мероприятия по проект “Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“, договор BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
67 940.00
20.05.2020
27.05.2020
В предмета на настоящата процедура се включва организиране на мероприятия по договор BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01 в три обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1 - Организиране на два празника за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност по Дейност 5.
Обособена позиция 2 - Организиране кетъринг при провеждане на семинари, празници и конференция по Дейност 4 и Дейност 5.
Обособена позиция 3 -  Организиране на дейности по информация, комуникация и публичност в изпълнение на Дейност 4 и Дейност 5.
Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект на Община Две могили,  “Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Организиране на два празника за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност по Дейност 5
Да
Не
Описание Файл
Публична покана Две Могили - Фондация Устойчиво развитие

Две Могили_Фондация Устойчиво развитие.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.