Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АРТЕМИС ООД
ЕИК
811181816
Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта
Услуга
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
500.00
25.03.2020
05.03.2021
Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител в съответствие с изискванията на УО и условията по ПМС 160/01.07.2016г. и ЗУСЕСИФ, като ще бъде следван реда на Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, точка 5 „Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, като ще бъде изготвена обосновка от дейността на оценителите, определени от бенефициента за оценка и класиране на получените оферти. Ще бъдат проведени 2 броя събития - встъпителна и заключителна конференция, за оповестяване целите и представяне на резултатите от проекта , които ще имат за своя основна цел постигане на мултиплициращ резултат на въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи. Целева група на тези събития ще бъдат предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност и заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология. Целта на тези действия ще бъде да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения. Предвид, че безвъзмездната финансова помощ по проекта кандидатът надвишава размер на БФП от 500 000 евро, събитията, организирани в рамките ще бъдат съобразени и с изискванията за провеждане на публични събития, описани в т. 3.5. от „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Ще бъдат наети подходящи за целта зали и техническо оборудване за провеждане на събитията, за всяко от мероприятията.
Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта
Да
Не
Описание Файл

обосновка мултиплициране (1).pdf

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.