Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ФТС БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК
831166152
Избор на изпълнител за външни услуги за наем на оборудване
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
83 788.00
13.01.2020
20.01.2020
Тръжна процедура за избор на  изпълнител за външни услуги за наем на оборудване: Сървъри в клъстерна конфигурация в дейта център – 14бр
Избор на изпълнител за външни услуги за наем на оборудване: Сървъри в клъстерна конфигурация в дейта център – 14бр
Да
Не
Описание Файл
Tръжна документация

Procedura_Uslugi_Data_Center.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.