Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"Прометей" ООД
ЕИК
127623859
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на :
Обособена позиция 1. Лазер
Обособена позиция 2. Моторизиран престилков абкант
Обособена позиция 3. Компресорна станция
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
293 913.83
02.06.2020
09.06.2020
Предметът на предвидената процедура "Избор с публична покана" включва закупуване и доставка на следните дълготрайни материални активи (ДМА) по
съответните обособени позиции:

Обособена позиция 1:
"Доставка на 1 бр. Лазер"
 Прогнозна стойност: 130 500.00 лв. без ДДС

Обособена позиция 2:
"Доставка на 1 бр. Моторизиран престилков абкант" П
рогнозна стойност:  156 913.83 лв. без ДДС

Обособена позиция 3:
"Доставка на 1бр. Компресорна станция  
"Прогнозна стойност: 6 500.00 лв. без ДДС

Обща стойност на процедурата: 293 913.83 лв. без ДДС
Обособена позиция 1: "Доставка на 1 бр. Лазер"
Да
Не
Описание Файл
Документация публична покана

Документация публична покана- Прометей ООД.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.