Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД
ЕИК
837085522
„Закупуване и доставка на ДМА включващи две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Закупуване и доставка на Сушилня двукамерна за дървесни фасонирани материали 1бр.  
Обособена позиция 2 - Закупуване и доставка на Линия за коване на палети 1бр.“

Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 285 000.00
18.05.2020
25.05.2020
„Закупуване и доставка на ДМА включващи две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Закупуване и доставка на Сушилня двукамерна за дървесни фасонирани материали 1бр.  
Обособена позиция 2 - Закупуване и доставка на Линия за коване на палети 1бр.“
Закупуване и доставка на Сушилня двукамерна за дървесни фасонирани материали 1бр.
Да
Не
Описание Файл
Публична покана

Публична покана 2.7z

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.