Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НЛРС - СЛРБ)
Булстат
121229811
Провеждане на предварителни проучвания - ОП1- избор на места за изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд; ОП2- избор на места за изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен лопатар; ОП3 - научно изследване за автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна; ОП4 - идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви райони за изграждане на нови площадка за подхранване ОП5 - определяне до 17 конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд.
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
43 000.00
18.05.2020
26.05.2020
Целта на процедурата е:
         - в определените ЗЗ да бъдат извършени проучвания за определяне на точните места за изграждане на площадките. Ще бъдат проучени гнездови райони, извършени пробни подхранвания, изяснена собственост на терените, достъпност и др. Ще бъдат проведени срещи с заинтересовани страни и съгласуване със собственици, ветеринарни и др. служби;
         - проведено научно изследване за автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна. Ще бъдат включени зоолози, палеозоолози, археолози, генетици и др. Резултатите ще бъдат представени на широк кръг заинтересовани страни и официализирани; 
         - в определените ЗЗ да бъдат извършени проучвания за определяне на точните места за изграждане на ловностопанските съоръжения. Ще бъдат проучени собствености, хранителна база, водоизточници, ловни райони на сдружения, достъпност и др. Ще бъде изготвена работна устройствена схема на оградата и съоръженията на място и методология за отглеждането на животните;
         -да бъдат идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви райони за изграждане на нови площадка за подхранване. В рамките на проучването ще бъдат анализирани най-опасните от тях, като бъдат отчетени всички обезопасени или предвидени за обезопасяване от различните организации стълбове до момента;
          -да бъда определяне до 17 конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд в осем защитени зони (без ЗЗ Пирин буфер). В рамките на проучването ще бъдат обходени подходящите терени, проучено на негативно действащите фактори – безпокойство и 
окончателно определяне на до 17 бр. гнезда и снети координати
Обособена позиция № 1: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд.
Да
Не
Описание Файл
Публична покана

Покана.pdf

Свали
Приложение 1- Техническо задание

Приложение 1 - Техническо задание.pdf

Свали
Приложение 2 - Приложение 1към Техническо задание

Приложение 2 - Приложение 1 към Техническо задание.pdf

Свали
Приложение 3 - Образец на оферта

Приложение 3 - Образец на оферта.docx

Свали
Приложение 4 - Оферти изисквания

Приложение 4 - Оферти-изисквания.pdf

Свали
Приложение 5 - Проект на договор

Приложение 5 - Проект на договор.pdf

Свали
Приложение 6 - Образец на Декларация по ЗТРРЮЛНЦ или ЗРБ

Приложение 6. Образец на Декларация по ЗТРРЮЛНЦ или ЗРБ.docx

Свали
Приложение 7 - Образец на Деклрация по чл.12,ал.1, т.1 ПМС 160

Приложение 7. Образец на Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 ПМС 160.docx

Свали
Приложение 8 - Образец на Декларация за участие на подизпълнители

Приложение 8. Образец на Декларация за участие на подизпълнители.docx

Свали
Приложение 9 - Образец на Декларация разположение експерт

Приложение 9. Образец на Декларация разпололожение експерт.docx

Свали
Приложение 10-Образец на Декларация сходни услуги

Приложение 10. Образец на Декларация сходни услуги.docx

Свали
Приложение 11 - Образец на Декларация разполагаемост с експерти

Приложение 11. Образец на Декларация разполагаемост с експерти.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.