Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ПСП 79 ЕООД
ЕИК
202238714
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за обработка на дървен материал за целите на проект „Подобряване на производствения капацитет на „ПСП 79“ ЕООД
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
146 800.00
18.05.2020
26.05.2020
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за обработка на дървен материал за целите на проект „Подобряване на производствения капацитет на „ПСП 79“ ЕООД:

Хоризонтален банциг за листене - 1 бр.; 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри): 21 500.00 лева

Двойнозаръбващ циркуляр -1 бр.; 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри): 31 250.00 лева

Многолистов циркуляр -1 бр.; 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри):  56 550.00 лева

Циркуляр за напречно рязане -1 бр.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри): 37 500.00 лева

Обща прогнозна стойност на процедурата: 146 800.00 лева, без ДДС.
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за обработка на дървен материал за целите на проект „Подобряване на производствения капацитет на „ПСП 79“ ЕООД
Да
Не
Описание Файл
Публична Покана - „ПСП 79“ ЕООД

Публична Покана _ПСП 79.pdf

Свали
Изисквания към Офертите

Изисквания към Офертите.pdf

Свали
Методика за Оценка

Методика за Оценка.pdf

Свали
Образец на Оферта

Образец на Оферта.doc

Свали
Декларация ЕИК

Декларация ЕИК.docx

Свали
Декларация ЗУСЕСИФ

Декларация ЗУСЕСИФ.doc

Свали
Проект на Договор

Проект на Договор.pdf

Свали
Приложение 2 към договор - Общи Условия

Приложение 2 към договор - Общи Условия.pdf

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.