Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"БМ Солюшънс" ООД
ЕИК
205265175
Избор на изпълнител за доставка на ДМА и ДНА
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
170 522.00
20.05.2020
28.05.2020
Изборът на изпълнител за доставка на ДМА, ДНА (интерактивен LED мулти-тъч дисплей - 3 бр., сървър - 1 бр., работна станция - 1 бр., разработване на софтуер за онлайн възпроизвеждане на аудио-визуални обучителни модули - 1 бр. и създаване на интернет страница 1 бр.)ще бъде извършен в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. „БМ Солюшънс“ ООД ще следва и указанията заложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК.

По отношение на предвидените за закупуване ДМА и ДНА, ще бъде проведена процедура на избор с публична покана. Ще бъдат обособени 2 позиции:
Обособена позиция 1 - Интерактивен LED мулти-тъч дисплей - 3 бр., сървър - 1 бр., работна станция - 1 бр
Обособена позиция 2 - Разработване на софтуер за онлайн възпроизвеждане на аудио-визуални обучителни модули - 1 бр. и създаване на интернет страница 1 бр.

Процесът на избор на изпълнител може да бъде разделен условно на два етапа/стъпки, както следва:

1. Провеждане на процедура, избор на изпълнител и сключване на договор 

През този етап ще бъде подготвена документацията за избор на изпълнител. В конкретния случай, при провеждане на процедура на избор с публична покана, документацията включва: публична покана (поканата съдържа данни за бенефициента, обект и описание на предмета на процедурата, изисквания за изпълнение, изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване, място и краен срок за подаване на офертите и др.); техническа спецификация; проект на договор за изпълнение и др. 

След изготвяне на документацията, публичната покана за участие в процедурата се публикува в ИСУН 2020. Извършва се оценка на получените оферти и се сключва договор с избрания изпълнител. „БМ Солюшънс“ ООД ще спазва стриктно правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори при провеждане на процедура за избор с публична покана съгласно посочените по-горе нормативни документи.

2. Доставка и тестване на предвидените ДМА и ДНА

Във връзка с подписания договор за доставка на ДМА и ДНА за нуждите на „БМ Солюшънс“ ООД и при спазване на условията и спецификите му, избраният изпълнител ще достави актива до уговореното място в гр. Плевен. След доставката се предвижда тестване на оборудването за правилното му функциониране. Персоналът, който ще работи с оборудването ще бъде инструктиран за начина на работа. След успешно провеждане на тестовете ще бъде подписан приемо-предавателнен протокол за доставка на ДМА и ДНА.
Разработване на софтуер за онлайн възпроизвеждане на аудио-визуални обучителни модули (1 бр.) и създаване на интернет страница 1 бр
Да
Не
Описание Файл
Документи процедура

Документи процедура.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.