Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОПТАПЛЮС БГ ЕООД
ЕИК
203674020
Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА: Машина за шлифоване – 1 брой и Машина за центриране – 1 брой. 
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
640 525.00
20.03.2020
06.04.2020
Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнители „Избор с публична покана“ през първите 4 месеца от изпълнението на проекта по реда и условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 на Министерския съвет от 01 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Процедурата ще бъде осъществена при спазване принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност. Видът процедура за избор на изпълнител е определен съобразно препоръките на УО. Тъй като прогнозната стойност за доставки по тази процедура, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента, без данък върху добавената стойност, е по-висока от 30 000 лв., ще бъде проведена процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. 
Кандидатът планира провеждането на една процедура за доставка "Избор с Публична покана". При този вид избор право да подават оферти ще имат всички заинтересовани лица, като на кандидатите ще се даде възможност за подаване на оферти за една или повече обособени позиции. 
Бенефициентът ще публикува Публичната покана и цялата документация към нея в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал).
В поканата ще бъдат посочени задължителните реквизити, според изискванията на ЗУСЕСИФ. 
Ще бъдат публикувани още: минимални технически параметри и функционални характеристики на желаното оборудване и проект на договор. 
По преценка на бенефициента, в хода на подготовка на тръжната документация ще бъде избран метод за подбор на офертите – най-ниска цена или оптимално съотношение качество/цена. 
В случай, че бенефициентът избере втория метод за избор на изпълнител/и, към Публичната покана ще бъдат дефинирани избраните критерии за оценка, показателите, относителната им тежест и методика за определяне комплексна оценка на офертата. 
Определянето на изпълнител/и ще се проведе от оценителна комисия. 
След приключване на оценката ще бъде изготвен оценителен протокол, който ще бъде утвърден от Бенефициента, след получаване на одобрение от страна на Управляващия орган на програмата. С избрания/те изпълнител/и ще бъде/ат подписан/и договор/и за изпълнение. 
Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА: Машина за шлифоване – 1 брой и Машина за центриране – 1 брой.
Да
Не
Описание Файл
Публична покана

Публична покана.PDF

Свали
Изисквания към офертите

Изисквания към офертите.PDF

Свали
Проект на договор

Договор_Оптаплюс БГ ЕООД.PDF

Свали
Методика за оценка

Методика за оценка на оферти.PDF

Свали
Техническа спецификация

Техническа спецификация.PDF

Свали
Образец на декларация на кандидата

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_new.doc

Свали
Образец на оферта

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160.doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.