Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

3А СТИЙЛ ООД
ЕИК
175447571
Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя роботизирана система за заваряване на  метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
390 600.00
28.01.2020
05.02.2020
Избор с публична покана за доставка и въвеждане в експлоатация на два броя роботизирана система за заваряване на  метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего” съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/ 01.07.2016.
Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя роботизирана система за заваряване на метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”.
Да
Не
Описание Файл
Публична покана

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160.pdf

Свали
Проект на договор за изпълнение

Proekto-Dogovor.pdf

Свали
Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf

Свали
Критерий за оценка, показателите, относителната им тежест

Prilojenie 3.6_metodika_za_ocenka_PMS 160.pdf

Свали
Образец на оферта

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160.pdf

Свали
Образец на Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл.12,ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2, от ЗУСЕСИФ

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_2019.pdf

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.