Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ТРАНС ПЛАН ЕООД
ЕИК
205340140
Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на 3D принтер
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
42 000.00
25.03.2020
01.04.2020
Предвижда се изпълнението да премине през следните етапи:
1. Изготвяне на документация за откриване на процедури за избор на доставчик на предвидения за закупуване ДМА. На този етап стриктно ще се спазват изискванията на:
- ЗУСЕСИФ
- Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ;
- ПМС 160/01.07.2016г.;
- Оперативното ръководство за изпълнение на проекти;
- Прогнозният бюджет по проекта.
2. Сформиране на оценителната комисия, определена от Бенефициента за класиране на получените оферти.
3. Изготвяне на протокол от дейността на оценителната комисия с класиране на доставчиците, съгласно заложените критерии.
4. Изготвяне на проект на договор с класираните на първо място доставчици, съгласно изискванията на чл.22, ал.2 от ПМС № 118/20.05.2014г.
5. Сключване на договори с доставчици по проекта, съобразно разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016 г. и съгласно изискванията, посочени в насоките за кандидатстване по настоящата процедура и оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ.
На всеки един етап от по-горе описаните, Бенефициента ще предоставя за съгласуване и одобрение на документацията от Договарящия орган, с цел гарантиране стриктното прилагане на правилата за избор на изпълнители, произтичащи от ПМС № 160/01.07.2016г.
6. Визуализация на проекта.
7. Отчитане изпълнението на проекта пред Договарящия орган, което включва изготвянето на междинни и окончателни технически и финансови отчети по проекта, съгласно Общите условия и Договора за безвъзмездна финансова помощ.
8. Осигуряване на мониторинга на проектните дейности.
В процеса на цялостно изпълнение на проекта, Бенефициентът се ангажира да осигури достъп до цялата необходима информация и документация, както и до производствените помещения, в които се инсталира предвиденото за закупуване оборудване във връзка с осъществяването на текущия мониторинг.
По време на изпълнението, ако възникне необходимост от допълнителни действия за осъществяването на проекта, плана за действие ще се променя своевременно.
При изпълнението на всички проектни дейности, както и при провеждане на процедурите за избор на доставчик, ще бъдат спазвани всички принципи за равнопоставеност за кандидатите и ще се осигурят равни условия за участие на всички заинтересовани страни, без поставяне на каквито и да е дискриминационни условия. Ръководителят на проекта ще съблюдава стриктно за спазването на изискванията за информация и публичност, описани в раздел 1 „Информиране и публичност”, чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
Доставка и въвеждане в експлоатация на 3D принтер
Да
Не
Описание Файл
Тръжна документация

тръжна 3Д_25.03.2020.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.