Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД
ЕИК
113012808
Закупуване на ДМА
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
88 012.35
19.05.2020
26.05.2020
Провеждане на процедура за Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на дълготрайни материални активи:
-	Лентов питател за челюстна трошачка – 1 бр.
-	Бункер за захранване на питател – 1 бр.
-	Бункер за натрошен варовик и натрошена негасена вар – 1 бр.
-	Силоз за млян вароеик и мляна негасена вар – 1 бр.
Обособена позиция 3
Да
Не
Описание Файл
Декларация ЕИК

Declaracia_EIK.doc

Свали
Приложение 3.2_Публична покана

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160.pdf

Свали
Приложение 3.3_Изисквания оферти

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160.pdf

Свали
Приложение 3.4_Оферта

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160.doc

Свали
Приложение 3.6_Примерна методика

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160.pdf

Свали
Приложение 3.7_Декларация ЗУСЕСИФ

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.doc

Свали
Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf

Свали
Примерен договор

Примерен договор.pdf

Свали
Приложение 2 към договор

Приложение 2 към договор.pdf

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.