Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОБЩИНА СЛИВЕН
Булстат
000590654
„Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
15 160.00
23.04.2020
03.05.2020
Целта на настоящата процедура е "Избор на изпълнител за позицията "Образователен експерт - преодоляване на негативните нагласи", в съответствие с договор номер по ОПРЧР BG05MOP001-2.018-0039-C01 и договор номер по ОПНОИР №BG05MOP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, проект "Социално - икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен", финансиран по процедура BG05MOP001-2.018 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" - Компонент 1. Предвидената услуга е във връзка с реализацията на дейност 3 "Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен".
Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на образователни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, за популяризиране на културната идентичност на ромската общност в Община Сливен: 1. Провеждане на 15 броя образователен форум: 2. Теренна работа с 15 младежи за събиране на автентичен ромски фолклор, митове, песни, приказно творчество: 3.Организиране и провеждане на 1 бр. Национален поетичен конкурс.
„Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“
Да
Не
Описание Файл
Покана образователен експерт

Покана образователен експерт.zip

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.