Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"Иновативни системи за таксуване" EООД
ЕИК
204923695
Доставка на технически средства за специализирана автоматизирана система за таксуване и контрол на достъп по обособени позиции
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
34 233.00
19.05.2020
26.05.2020
Доставка на технически средства за специализирана автоматизирана система за таксуване и контрол на достъп по обособени позиции:
Обособена позиция 1:
Доставка на технически средства за изграждане на комуникационна мрежа за специализирана Автоматизирана система за таксуване и контрол на достъпа, включваща: 
1. Доставка на сървър;
2. Комуникационен шкаф с активно оборудване и  
3. Непрекъсваемо аварийно захранване
Обособена позиция 2:
Доставка на технически средства за изграждане на комуникационна мрежа за специализирана Автоматизирана система за таксуване и контрол на достъпа, включваща: 
1. Доставка на оптичен сплайсер
Обособена позиция 3:
Доставка на технически средства за изграждане на специализирана Автоматизирана система за таксуване и контрол на достъпа, включваща доставка на оборудване за таксуване: 
1. 2 бр. ПОС-терминал за кодирани баркод билети;
2. 2 бр. Фискални етикетни принтери 
Обособена позиция 4:
Доставка на технически средства за изграждане на специализирана Автоматизирана система за таксуване и контрол на достъпа, включваща доставка на оборудване за контрол на достъпа: 
1. 2 бр. турникети за Автоматизирана Система за Таксуване 
2. 2 бр. валидатори за Автоматизирана Система за Таксуване

След доставката в предприятието ще имаме:
1. Сървър за обслужване на Автоматизирани Системи за Таксуване;
2. Комуникационен шкаф с активно, комуникационно, мрежово оборудване/рутер/ за изграждане на мрежи за Автоматизирани Системи за Таксуване;
3. Непрекъсваемо аварийно захранване за сървъра и мрежовото оборудване
4.  Оптичен сплайсер за изграждане на Автоматизирани Системи за Таксуване;
5. 2 бр. ПОС-терминали за баркод билети за производствена Автоматизирана Система за Таксуване;
6. 2 бр. фискални етикетни принтери за производствена Автоматизирана Система за Таксуване
7. 2 броя турникети, оборудвани с валидатори на баркод билети;
8. 2 бр. валидатори за производствена Автоматизирана Система за Таксуване
Обособена позиция 1: Доставка на технически средства за изграждане на комуникационна мрежа за специализирана Автоматизирана система за таксуване и контрол на достъпа : 1. Сървър за обслужване на Автоматизирани Системи за Таксуване; 2. Комуникационен шкаф с активно, комуникационно, мрежово оборудване/рутер/ за изграждане на мрежи за Автоматизирани Системи за Таксуване; 3. Непрекъсваемо аварийно захранване за сървъра и мрежовото оборудване
Да
Не
Описание Файл
Публична покана

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160.ред3.docx

Свали
Архив с придружителни документи: 1. Техническа спецификация; 2. Изисквания към офертите; 3. Образец на оферта; 4.Методика за оценка; 5. Декларация по ЗУСЕСИВ 6.1. Проект за договор за обособена позиция 1; 6.2. Проект за договор за обособена позиция 2; 6.3. Проект за договор за обособена позиция 3; 6.4. Проект за договор за обособена позиция 4; 6.5. Проект за договор приложение 3_Общи условия

Документи за обявяване в ИСУН.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.