Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения – форма и наличие на изискуеми документи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Таблица за допустими инвестиции и дейности - по подмярка 19.2, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината.  Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, както и във формат „xls“ или „xlsx“ – по образец. (Приложение № 1)
Да
2.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата - за кандидат община - заповед на кмета. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
3.
Учредителен акт или устав, или дружествен договор, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
4.
Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
5.
Декларация за нередности, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 2). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
6.
Декларация за липса на основания за отстраняване, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината - Приложение към заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г. (Приложение № 3). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
7.
Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 4). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
8.
Декларация за двойно финансиране, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 5). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
9.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 6). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
10.
Декларация за дейността, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т.ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
11.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. Представя се във формат „pdf“.(когато е приложимо)
Не
12.
Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
Не
13.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване /приложимо за кандидат община/. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
Не
14.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
Не
15.
Становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
Не
16.
Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект, в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
17.
Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък. (когато е приложимо) Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
18.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски - в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
19.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството; Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
20.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо - Приложение № 7 и таблица Приложение № 7А.
Да
21.
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
22.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност – Приложение № 11. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
23.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя - когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 (когато е приложимо); Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
24.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо); Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
25.
Една независима оферта – да съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно (Приложение № 8) (важи в случаите когато за всеки заявен за финансиране разход, към датата на подаване на заявлението за подпомагане, има определени референтни стойности и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно Националното им законодателство. (когато е приложимо) Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
26.
Най-малко три съпоставими независими оферти -които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно (Приложение № 8) (важи в случаите, когато за всеки заявен за финансиране разход, за който към датата на подаване на заявлението за подпомагане, няма определени референтни стойности и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно Националното им законодателство. Представят се във формат "pdf'/"jpg"/. Оферентите трябва да отговарят на следните изисквания: 
а) когато е местно лице - да е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията или да е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а когато е чуждестранно лице - да е правосубектно съгласно националното си законодателство; 
б) оферент на строително-монтажни работи, местно или чуждестранно лице, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите и да притежава разрешение да извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 на Закона за Камарата на строителите; 
Минималното съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника, ценово предложение в левове с посочен ДДС. 
Когато ползвателят не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено.(когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
Не
27.
Документация от проведените пазарни консултации, включително решение за обосноваността и определянето на прогнозна стойност на разхода, за който ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП след сключването на административния договор за предоставяне на БФП (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
Не
28.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите (важи за всички кандидати) и Удостоверение за липса на задължения към общината (важи за ЮЛНЦ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
Да
29.
Формуляр за мониторинг - по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“ от Наредба 22 (Приложение № 9). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
30.
Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на РУО на ПРСР (Приложение № 10). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Попълва само от кандидати, които не са публично-правни организации по смисъла на § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014- 2020 г.
Не
II. Група
Специфични документи според вида дейност - Строително-монтажни работи (строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация):
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота - за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за СВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР; Представя се във формат „pdf” или „jpg” или формат „zip” или „rar”. (когато е приложимо).
Не
2.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект", или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява - важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf” или „jpg” или формат „zip” или „rar”. (когато е приложимо).
Не
3.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява - когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията; Представя се във формат „pdf” или „jpg” или формат „zip” или „rar”.(когато е приложимо).
Не
4.
Влязло в сила разрешение за строеж - когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията; Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
Не
5.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти, съоръжения. Представя се в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти , съоръжения и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
Не
6.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице - Представя се във формат „pdf“ и „xls“. (когато е приложимо).
Не
7.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности); Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
Не
8.
Количествено - стойностни сметки - за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице когато включват обекти недвижими културни ценности , за дейности по реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица вписани в регистъра по чл.165 от Закон за културното наследство (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ или “jpg”, и „xls“. (когато е приложимо).
Не
9.
Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност (не се представя за дейности включващи обекти ново строителство), когато е приложимо. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
Не
10.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, - когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
Не
11.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013; Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
Не
III. Група
Специфични документи за дейности: Изграждане, ремонт и оборудване на социална инфраструктура за предоставяне на услуги
Критерий Води до отхвърляне
1.
Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”.
Не
2.
Положително становище от Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане, че инвестиционният проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект" и техническите спецификации на оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта, отговарят на критериите и стандартите за местоположение и материална база, определени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а когато социалните услуги са за деца, отговарят и на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, по отношение на социалните услуги, които ще се разкрият. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”.
Не
3.
Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност; В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”.
Не
IV. Група
Специфични документи за дейности: Реконструкция  на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
Критерий Води до отхвърляне
1.
Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община. Представя се във формат „pdf“.
Не
2.
Доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Представя се във формат „pdf“.
Не
V. Група
Специфични документи за дейности: реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган. Представя се във формат „pdf“.
Не
2.
Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина. Представя се във формат „pdf“.
Не
VI. Група
Специфични документи за дейности: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари,  съоръжения и принадлежностите към тях
Критерий Води до отхвърляне
1.
Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ. Представя се във формат „pdf“.
Не
2.
Извадка от общ устройствен план и подробен устройствен план (план за улична регулация). Представя се във формат „pdf“, “rar” или “zip”
Не
3.
Част „Геодезия (пътна)“ от фаза „Технически проект“ или „Работен проект“.  Представя се във формат „pdf“, “rar” или “zip”
Не
VII. Група
Специфични документи за дейности: Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се представя одобрен общ или подробни устройствен планове на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина. Представя се във формат „pdf“.
Не
2.
План схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за територията, която е включена в проектното предложение (ако е приложимо). В ИСУН e прикачено сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”, “rar” или “zip”
Не
VIII. Група
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“
Да
2.
Кандидатът е Община Мъглиж или община Гурково или ЮЛНЦ, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот или читалища за дейности свързани с културния живот
Да
3.
За кандидата не са налице обстоятелства в Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение 3 към Условията за кандидатстване
Да
4.
Кандидатът не е получил финансиране за същите дейности със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента.
Не
IX. Група
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в рамките на крайния срок, описан в  Условията за кандидатстване.
Да
2.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Да
3.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 (тридесет и шест) месеца.
Да
4.
Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“
Да
5.
Проектът е насочен към постигане на целите и приоритетите на одобрената стратегия за водено от общностите местно развитие
Да
6.
Проектът включва минимум една от допустимите дейности по мярката
Да
7.
Дейностите, включени в проекта, съответстват на Плана за интегрирано развитие на общината
Да
8.
Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 19 558,00 лв. до 391 160,00 лв.
Да
9.
Проектът съдържа Анализ Разходи – ползи, вкл. във формат Excel и „pdf”
Да
10.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
Не
11.
Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
Да
12.
Дейностите по проекта не се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон.
Да
13.
Проектът се изпълнява върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи правото на ползване.
Да
14.
Всички дейности по проекта са ясно и последователно описани, като са посочени причините за избора на всяка една дейност, нейният принос за постигане на очакваните резултати.
Да
15.
Във формуляра за кандидатстване са включени индикаторите, съгласно т.7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Да
16.
В случай, че инвестиционният проект, включва обекти недвижими културни ценности, проектната документация е съгласувана с Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство.
Да
17.
Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обектите - недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Да
18.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи съгласно ЗУТ.
Да
19.
Представени са съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрация, когато проектът включва дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Да
20.
Кандидатът/ползвателят на помощта не е създал изкуствено условията, необходими за получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности
Да
21.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС
Да
22.
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение.
Да
23.
Съотношението между предвидените разходи и планираните резултати е оптимално, като е съобразено с реалните пазарни цени, съгласно Условията за кандидатстване.
Да
X. Група
Проверка за държавни помощи и двойно финансиране
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно документ Анализ „Разходи-ползи“, проектното предложение не генерира приходи и не съдържа икономическа дейност
Да
2.
На база на декларирани данни от кандидата (Декларация за двойно финансиране) и чрез проверка в официални информационни системи (публичния модул в ИСУН) се установено , че дейностите по проекта не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Да
XI. Група
Проверка на място, за проектни предложения включващи строително – монтажни работи (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
В проектното предложение не са включени дейности и разходи, стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на проверка на място (при дейности и разходи за СМР), с изключение на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги
Да
2.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен по чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Не

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица за АСД Приложение № 19 Таблица за ОАСД.doc