Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
ПРОВЕРКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представена е таблица за допустими инвестиции в електронен формат „excel“ - Приложение №1 към Условията за кандидатстване, попълнена съгласно инструкциите.
Да
2.
Представена е коректно попълнена декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни - Приложение №2 към Условията за кандидатстване.
Да
3.
Представено е нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. (Пълномощното удостоверява, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/ тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи съответните документи. За кандидат община е представена заповед на кмета.)
Да
4.
Представен е учредителен акт или устав, или дружествен договор, когато кандидата е юридическо лице с нестопанска цел.
Да
5.
Представено е свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Да
6.
Представена е декларация за липса на основания за отстраняване, от всички законни представители на кандидата - Приложение №3 към Условията за кандидатстване.
Да
7.
Представена е декларация за нередности от представляващия/те кандидата, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - Приложение №4 към Условията за кандидатстване.
Да
8.
Представена е декларация за свързаност, съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019г., на РУО на ПРСР - Приложение №5 към Условията за кандидатстване. (Приложима за кандидати, които не са „публичноправна организация” по смисъла на §2, т.43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.)
Да
9.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /решение по оценка на въздействие върху околната среда/ решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ становище по екологична оценка/ решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/ решение по оценка за съвместимостта/ писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/ Министерство на околната среда и водите /Басейнова дирекция). (Когато е приложимо за проектното предложение).
Да
10.
Представено е становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на Плановете за управление на речните басейни, в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване.
Да
11.
Представено е разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо).
Да
12.
Представени са лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/ инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък.
Да
13.
Представен е договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. (Представя се, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.)
Да
14.
Представен е анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - Приложения №6 (сканиран от оригинал текстови вариант, във формат „pdf”,) и №6а (във формат “еxсеl”) към Условията за кандидатстване.
Да
15.
Представена е инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване – в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи, съгласно Закона за счетоводството.
Да
16.
Представено е решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. (Когато кандидата за подпомагане община, е представено решение на общински съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия).
Да
17.
Представено е решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община.
Да
18.
Представена е справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.
Да
19.
Представени са фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта. (За разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014г., съгласно чл.21, ал.2, т.14 на Наредба №22, ведно с банкови извлечения.)
Не
20.
Представена е оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи – с предложена цена от производителя/доставчика/строителя. (Съгласно приложимите за проектното предложение, условия за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, по т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване.)
Да
21.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти. (Съгласно приложимите за проектното предложение, условия за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, по т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване. Представено е и запитването за оферта.)
Да
22.
Представено решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. (Приложимостта е определена в т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване.)
Да
23.
Представени са документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо). (Приложими в случай, че проектът включва общи разходи - за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР и след 1 януари 2014г.)
Не
24.
Представена е декларация от представляващия МИГ, че изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта отговарят на изискванията на чл.19, ал.5, т.2 (при кандидат МИГ) - Приложение №7 към Условията за кандидатстване.
Да
25.
Представен е коректно попълнен формуляр за мониторинг - Приложение №8 към Условията за кандидатстване.
Да
26.
Представен е анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район по образеца на Приложение №9 към Условията за кандидатстване. Анализът съдържа аргументация за устойчивостта на инвестициите и доказва, че същите ще доведат до социално-икономическо развитие на района.
Да
27.
Представена е попълнена декларация за двойно финансиране - Приложение №10 към Условията за кандидатстване.
Да
28.
Представена е декларация за държавни или минимални помощи - Приложение №11 към Условията за кандидатстване, декларация за дейността на кандидата, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. (Приложими при определяне на финансовото подпомагане като „помощ”, съгласно т. 16 ”Приложим режим на минимални/държавни помощи” от Условията за кандидатстване.)
Да
29.
Представен е проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки. (Приложим, когато дейностите по проекта се извършват на терени, които подлежат на рекултивация, съгласно чл.11, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.)
Да
30.
Представено е становище на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, че дейностите по проекта са съгласувани със стратегията за ВОМР.
Да
31.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота. (Документите за учредено право на строеж върху имота, когато е учредено срочно право на строеж и за ползване върху имота, са за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписани в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите.)
Да
32.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“, или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява.
Да
33.
Представено е разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. (В случаите на проекти, включващи разходи за строително монтажни работи – строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация.)
Да
34.
Представени са подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице, за предвидените строително-монтажни работи.
Да
35.
Представено е съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. (Приложимо за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности.)
Да
36.
Представено е удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност.
Да
37.
Представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти.
Да
38.
Представен е одобрен технически/ технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Да
39.
Представена е декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълняват дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на административния договор. (За съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, когато е приложимо.)
Да
40.
Представен е Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания. (Представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий „Проектът води до повишаване на енергийната ефективност” извън обхвата на дейност „Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги”.)
Не
41.
Представено е обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. (Представя се за дейност „Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги”.)
Да
42.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
43.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена коректно цялата изискуема информация.
Да
II. Група
СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАНДИДАТА, ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ, ПОСОЧЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът e:
1. Община Любимец
2. Община Ивайловград
3. Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.
4. „Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, в случай че: проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.
Да
2.
Кандидатът отговаря на условията по т.11 „Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване, а именно:
1. Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на „МИГ – Любимец – Ивайловград” (територията на община Любимец и община Ивайловград).
2. Кандидатът осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.
3. Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице, ако юридическото лице открило клона не отговаря на изискванията на т.1 и т.2.
4. Кандидатът отговаря на изискванията, определени със Заповед №РД 09-647/3.07.2019г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., изм. със Заповед №РД 09-903/19.09.2019г.
5. Кандидатът отговаря на изискванията за допустимост, определени със Заповед №РД 09-359/27.04.2020г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., изм. със Заповед №РД 09-442/ 04.06.2020г.
Да
3.
При проверка на представените документи, както и при извършени служебни проверки в публични регистри (при необходимост), за кандидата и/или негов законен или упълномощен представител, не са установени обстоятелства за недопустимост, съгласно условията на т.11 „Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване.
______________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
• Проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg
• Проверка в Регистър Булстат http://www.bulstat.bg/bg/view/spravki
• Декларация за свързаност - Приложение №5 към Условията за кандидатстване. 
• Декларацията за липса на основания за отстраняване - Приложение №3 към Условията за кандидатстване. 
• Свидетелство за съдимост.
• Проверка в Системата за ранно откриване и отстраняване EDES https://ec.europa.eu/edes .
• Проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ:
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/Bankruptcy (Справка несъстоятелност).
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/Liquidation (Търговци/ ЮЛНЦ в ликвидация).
Да
4.
Проектното предложение включва поне една от допустимите дейности от обхвата на т.13 „Дейности, допустими за финансиране” от Условията за кандидатстване.
Да
5.
Дейностите за социална инфраструктура са свързани с услуги от обхвата на чл.36, ал.2 или ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.
Да
6.
Заявения размер на БФП по проекта е от 5000 евро (9 779 лева) до:
• 200 000 евро (или до 391 160 лева) за кандидат община;
• 50 000 евро (или до 97 790 лева) за кандидат ЮЛНЦ.
Да
7.
Максималния размер на заявените допустими разходи за реализиране на проекта е не по-голям от левовата равностойност на 200 000 евро.
Да
8.
Заявените за подпомагане разходи по проектното предложение са допустими, съгласно условията на т.14 „Категории разходи, допустими за финансиране” от Условията за кандидатстване.
Да
9.
Заявените за подпомагане, допустими разходи по проектното предложение са основателни и обосновани, съгласно условията за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, по т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване.
Да
10.
В проектното предложение съществува съответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи.
Да
III. Група
ПРОВЕРКА НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ (Финансов анализ).
Критерий Води до отхвърляне
1.
Интензитетът на помощта, заявен от кандидата е в съответствие с представения анализ разходи-ползи (финансов анализ).
Не
IV. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ.
Критерий Води до отхвърляне
1.
В съответствие с условията на т.16 „Приложим режим на минимални/държавни помощи” от Условията за кандидатстване, е установено, че заявените за подпомагане дейности по проектното предложение отговарят на условията на определения режим за финансово подпомагане „непомощ”.
Не
2.
Финансовата помощ за кандидата, заедно с другите получени минимални помощи от предприятията, с които предприятието кандидат образуват „едно и също предприятие” по смисъла на чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
__________________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
• Декларация - Приложение №11 към Условията за кандидатстване.
• Проверка в публичния регистър на ДФ „Земеделие” https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8100:::NO::: 
• Проверка в публичния регистър на Министерство на финансите https://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
Не
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът не е получил публична финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз, и/или други публични средства за разходите, за които кандидатства за финансиране за същия/те обект/ти:
__________________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
• Декларация - Приложение №10 към Условията за кандидатстване.
• Проверка в ИСУН за двата програмни периода: 
http://umispublic.government.bg/iBeneficieries.aspx 
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary
• Проверка в публичния регистър на ДФ „Земеделие”
https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8120:::NO:::
Да
2.
Относно кандидатът и проектното предложение на са установени „изкуствено създадени условия”, по смисъла на §1, т.5 от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г., целящи получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и национално законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности по условията за кандидатстване по настоящата процедура.
_______________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
Представената от кандидата декларация по Приложение №10 към Условията за кандидатстване и проверка на представените документи към проектното предложение.
Да
VI. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО (когато е приложимо).
Критерий Води до отхвърляне
1.
Посещението на място установи, че представената в проектното предложение информация съответства на констатираното действително състояние и дейностите по проекта, свързани с разходи за строително-монтажни работи, физически не са започнали.
Да