Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Степен на включени в проекта дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране от представители на местната общност
0.00
Критерий Максимален праг (20.00)
1.
От 1 до 10 човекодни доброволен труд  - 5 точки;
Над 10 човекодни доброволен труд - 10 точки
10.00
2.
Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност от 1 до 2 % спрямо размера на исканото финансиране - 5 точки;
Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност над 2% и до 3 % спрямо размера на исканото финансиране  - 7 точки;
Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност над 3% спрямо размера на исканото финансиране -  - 10 точки;
10.00
II. Група Праг за преминаване
Степен на полза на проекта за местната общност
0.00
Критерий Максимален праг (50.00)
1.
Реализираните чрез проекта продукти, услуги или инвестиции са в полза на една възрастова група от населението на територията (деца, младежи или възрастни хора) - 10 точки;
Реализираните чрез проекта продукти, услуги или инвестиции са в полза на повече от една възрастова група от населението на територията - 20 точки;
20.00
2.
Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта в рамките на 1 календарна година - 10 точки;
Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта повече от 1 календарна година - 20 точки;
20.00
3.
Предвидено въвеждане на иновативна за територията дейност
10.00
III. Група Праг за преминаване
Степен на съгласуваност с местната общност
0.00
Критерий Максимален праг (30.00)
1.
Проведено 1 информационно събитие/обсъждане за съгласуване на проекта с общността - 5 точки;
Проведени 2 информационни събития/обсъждания за съгласуване на проекта с общността - 10 точки;
Проведени повече от 2 информационни събития/обсъждания за съгласуване на проекта с общността - 15 точки;
15.00
2.
Над 2 % от населението на територията на МИГ, подкрепило проекта
15.00
Праг за преминаване: 40.00 Максимален праг: 100.00
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.