Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
АДМИНИСТРАТИВНИ КРИТЕРИИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата
Да
2.
Електронният формуляр за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис от лице с право да представлява кандидата
Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а или заповед на кмета за кандидати общини.
От текста на пълномощното/ите/ заповедта става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Не
4.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил
Не
II. Група
Общи и специфични документи- оценка на представените документи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Таблица за допустими инвестиции и дейности- Приложение № 1
Да
2.
Формуляр за мониторинг - Приложение № 4
Да
3.
Анализ разходи-ползи, финансов анализ и анализ на социално-икономическите ползи и устойчивост на инвестицията- Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 10.
Да
4.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на инвестиции, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството
Не
5.
Решение на общинския съвет – за кандидати общини, и решение на компетентния орган юридическото лице с нестопанска цел, за кандидатстване към СВОМР по процедурата
Да
6.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите ( ако е приложимо)
Да
7.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите.
Да
8.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект" или „Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията
Не
9.
Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице
Да
10.
Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията
Не
11.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг
Не
12.
Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС - важи за всеки допустим разход, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи (Приложение № 9); В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство
Не
13.
Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Кандидатът представя запитване за оферта (важи в случаите, когато заявения за финансиране разход не е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки (сканирани, както и във формат ексел). В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Не
14.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо)
Не
15.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител – важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
Не
16.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери, консултантски и др. услуги, извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения
Не
17.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти
Не
18.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти – недвижими културни ценности)
Не
19.
Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност (когато е приложимо)
Не
20.
Декларация изкуствено създадени условия
Да
21.
Декларация двойно финансиране
Да
22.
Декларация информираност и съгласие за обработване на личните данни
Да
23.
Декларация за нередности
Да
24.
Декларация липса на обстоятелства за отстраняване
Да
25.
Декларация за съгласие за предоставяне на данни от НСИ
Да
26.
Декларация свързани лица съгласно Заповед № РД09-647 от 03.07.2019 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.
Да
27.
Декларация по чл. 25 ал. 2 от ЗУСЕСИФ
Да
28.
Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища (когато е приложимо).
Не
29.
Решеие на общинския съвет, че дийностите по проекта съответстват на общинския план за развитие
Да
III. Група
Документи, доказващи изпълнение на критериите за оценка
Критерий Води до отхвърляне
1.
1. Съответствие с критерий № 1 
За доказване на съответствие с критерий № 1 „Брой население което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“, кандидатът следва да представи информация за броя на населението в населените места, където ще се извършват допустимите дейности в т. 11. Допълнителна информация във Формуляра за кандидатстване (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване, в случай, че е приложимо. В противен случай се използват последните публикувани данни на Националния статистически институт)

Не
2.
1. Съответствие с критерий № 2 (ако е приложимо)
За доказване на съответствие с критерий № 2 „Проекти, допринасящи за интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ“, кандидатът следва представи информация в електронния формуляр за кандидатстване в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ и в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“), и/или други представени документи. Допустимо е кандидатът да представи и проучване/становище от компетентно/и лице/а.  В т. 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ кандидатът следва да предостави обосновка по какъв начин проектното предложение допринасящи за интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ. Обосновката трябва да е достатъчно ясна и конкретна. 

Не
3.
3. Съответствие с критерий № 3 (ако е приложимо)
За доказване на съответствие с критерий № 3 „Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма, приета от Общински съвет“, кандидатът следва представи информация в електронния формуляр за кандидатстване в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ и в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“), и/или други представени документи. Допустимо е кандидатът да представи Решение на Общинския съвет за съответствие на проектното предложение с общинския план за развитие.  В т. 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ кандидатът следва да предостави обосновка по какъв начин проектното предложение отговаря на приоритетиет за развитие на община Самоков. Обосновката трябва да е достатъчно ясна и конкретна. 
Не
4.
4. Съответствие с критерий № 4 (ако е приложимо)
Когато кандидатът заявява съответствие с критерий за подбор 4 „Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда“, критерият се смята за изпълнен, ако е представен един от следните документи, доказващи съответствие с условието: 
 - Анализ или обосновка, удостоверяващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област; 
- Сертификат, удостоверение, становище и др., доказващи, че с проекта се постига позитивен принос към околната среда чрез съхраняване и опазване на компонентите на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. Дейности за превенция и управление на риска, издадени от съответна институция или правоспособно лице.   
Не
5.
5. Съответствие с критерий № 5 (ако е приложимо);
За доказване на съответствие с критерий № 5 „Проектът предвижда възможности за използване на инфраструктурата от лица в неравностойно положение/ хора с увреждания“, кандидатът следва представи информация в електронния формуляр за кандидатстване в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ и в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, и/или други представени документи.
Не
IV. Група
ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е:
-	Община Самоков;
-	Юридически лица с нестопанска цел
Да
2.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Самоков
Да
3.
Инвестициите и дейностите са предвидени да се изпълняват на територията на МИГ Самоков
Да
4.
За кандидатът не са налице обстоятелства, декларирани в Декларация – приложение 6 съгласно Наредба 22 от 14.12.2015 г. Обстоятелствата се проверяват чрез декларираните данни в декларацията и представените документи: свидетелства за съдимост, удостоверение от НАП и Община Самоков
Да
5.
За кандидат ( различен от община) не са налице обстоятелства, декларирани в Декларация за свързани лица съгласно Заповед № РД-09-647 от 03.07.2019 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. Обстоятелствата се проверяват чрез декларираните данни в декларацията.
Да
6.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране. Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма
Да
V. Група
ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 месеца и крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 юни 2025 г.
Да
2.
Проектът включва поне една от следните дейности:
•	Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
•	Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
•	Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа целПроектът включва поне една от следните дейности:
•	Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
•	Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
•	Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
•	Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
•	Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
Да
3.
Проектното предложение допринася за постигане на поне една от целите на мярка 7.5 от СВОМР на МИГ Самоков:
-	Развитие на туристическа инфраструктура за публично ползване
-	Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони
-	Опазване и популяризиране на културното, природно и историческо наследство и опазване на околната среда
Да
4.
Устойчивост на инвестицията:
- Уместност и приемливост (степента, до която проектът отговаря на действителните
нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно, местно ниво);
- Капацитет за продължаване на предоставяне на услугата и поддръжка (кой ще е
отговорен за оперирането и поддръжката-идентифицирани ли са източниците на
необходимите финансови средства, осигурени ли са необходимите човешки ресурси,
оборудване);
- Екологична стабилност (дали проектът е взел предвид влиянието върху околната среда
така, че негативните въздействия да бъдат или избегнати или намалени).
Да
5.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и за проекта няма постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/ несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни.
Не
6.
В случай, че инвестиционният проект, включва обекти недвижими културни ценности, проектната документация е съгласувана с Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство.
Не
7.
Дейностите, включени в проектното предложение, отговарят на общите изисквания съгласно Условията за кандидатстване, раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите
Да
8.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи съгласно ЗУТ
Не
9.
Дейностите, включени в проектното предложение, отговарят на изискванията за съответствие с хоризонталните политики на ЕС
Да
VI. Група
ДОПУСТИМОСТ И ОСНОВАТЕЛНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение включва следните разходи, задължително поне един от разходите „а”,”б” и „г”:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Да
2.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1 от Условията за кандидатстване
Да
3.
Разходите, включени в проектното предложение НЕ включват недопустими разходи, съгласно раздел 14.3 от Условията за кандидатстване.
Да
4.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е не-по малък от 10 000 лв.
Да
5.
Проектното предложение отговаря на изискването за максимален размер на общите допустими разходи за проект
Да
6.
В случай на разходи по т. „3” от раздел 14.1 от Условията за кандидатстване, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатът - в случай, че е възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП, са представили заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за възлагане на обществена поръчка. (когато е приложимо)
Не
7.
В анализа "Разходи-ползи" (Финансов анализ) стойността на показателя „Финансова нетна настояща стойност на инвестицията“ (FNPV) е отрицателна или равна на нула и кандидатът е заявил интензитет на подпомагане 100%. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Да
8.
Разходите по т. „3“ „Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост“ не надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. Като разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по проекта.
Не
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Финансовото подпомагане по проектното предложение представлява „не помощ“, съгласно Указанията на МЗХГ за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него - оценка на базата на информацията в проектното предложение и съгласно условията за кандидатстване и приложимото законодателство.
Да
2.
Дейностите по проекта са с неикономически характер и не генерират нетни приходи. За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Не
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22)
Да
IX. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПО ПРЕЦЕНКА НА КППП ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 2 от Наредба № 22 дейностите, включени в проекта не са физически започнати и/или извършени преди подаване
на проектното предложение.
Посещението на място установи, че представената в проектното предложение информация
съответства на констатираното действително състояние.
Не