Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата
Да
2.
Проектното предложение е подписано с КЕП от поне едно от лицата с право да представляват кандидата или от упълномощено/оправомощено лице.
В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от всички представляващи кандидата лица или упълномощено/оправомощено лице
Да
3.
Текстът на проектното предложение е на български език, с изключение на текстовете, за които се изисква информация на английски език
Да
4.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват - дейностите се изпълняват на територията на МИГ „Момчилград - Крумовград“
Да
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
Да
II. Група
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Документите се попълват, разпечатват и подписват/подпечатват от издателя на документа, след което се сканират и се прикачват в ИСУН в раздел 12 "Прикачени електронно подписани документи" на формуляра за кандидатстване в допустимия формат и допълнително в изрично упоменат формат.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Основна информация за проектното предложение, във формат „pdf” или „jpg“, подписана от кандидата - Приложение 1 към Условията за кандидатстване
Да
2.
Нотариално заверено пълномощно - в случай че документите не се подават лично от кандидата, във формат „pdf” или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
3.
Таблица за допустими инвестиции и дейности по образец (Приложение 2 към Условията за кандидатстване) във формат „pdf” или „jpg“, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020, както и във формат „xls“ или „xlsx“прикачени в ИСУН 2020
Да
4.
Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни, съгласно Приложение № 12 към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22 във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z, подписана и прикачена в ИСУН 2020 – Приложение 3 към Условията за кандидатстване
Да
5.
Декларация за нередности по образец във формат „pdf“ или „jpg“, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020 – Приложение 4 към Условията за кандидатстване
Да
6.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ и прикачен в ИСУН 2020
Да
7.
Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната или текущата финансова година - за кандидати юридически лица с изключение на такива, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване - във формат .doc, .docx, .pdf, или .jpg, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020 – (когато е приложимо) - Приложение 6 към Условията за кандидатстване
Да
8.
Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по образец). Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване, кандидатът предоставя и декларация с данни за предходната стопанска година – не се изисква за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции. Изисква се за техните членове - във формат .doc, .docx, .pdf, или .jpg, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020 – (ако е приложимо) - Приложение 7 към Условията за кандидатстване.
Да
9.
Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (по образец) – важи за кандидати признати групи/организации на производители - във формат „pdf“ или „jpg“, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020 – (ако е приложимо) Приложение 8 и Приложение 8А към Условията за кандидатстване
Да
10.
Декларация от представляващия/те кандидата за липса на основания за отстраняване във формат .pdf, .zip, .rar или .7z, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020 - Приложение 9 към Условията за кандидатстване
Да
11.
Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) с подпис/и, печат във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, или .7z, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020 - Приложение 10 към Условията за кандидатстване
Да
12.
Бизнес план (по образец) с подпис и печат на всяка страница и сканиран във формат .pdf, .jpg, .doc, или .docx и таблиците от бизнес плана в „xls” или „xlsx” по образец, прикачени в ИСУН 2020 – Приложение 11 и 11 А към Условията за кандидатстване
Да
13.
Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители - важи за кандидати признати групи/организации на производители с подпис/и, печат на всяка страница и сканиран във формат „pdf“ или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
14.
Удостоверение от съответния окръжен съд за вписване на местно поделение на вероизповеданието, регистрирано по чл.20 от Закона за вероизповеданията – важи за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията във формат „pdf“ или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
15.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящата процедура. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, подписано от кандидата и прикачено в ИСУН 2020
Да
16.
Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по §4 ЗПЗП и анкетни формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни. Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по наредбата по§4 ЗПЗП и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачена в ИСУН 2020. При голям брой документи или обем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”
Да
17.
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачен в ИСУН 2020
Да
18.
Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен период – важи за кандидати юридически лица. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, подписан от кандидата и прикачен в ИСУН 2020
Да
19.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar или .7z, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020
Да
20.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите , или е представен входящ номер на искане за издаване от съответния орган, но това е допустимо само в случаите, когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи. В случай че е представен само входящ номер, комисията ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
21.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години - (в случаите, когато проекта включва разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за което се изисква разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията). Представя се във формат .pdf, .jpg, .zip, .rar или .7z прикачен в ИСУН 2020
Да
22.
Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие на договор за наем, (включително ако е вписан в службата по вписванията към съответния районен съд) и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ договор за аренда, които са предоставени за временно ползване с договор за наем и/или аренда на трети лица преди датата на подаване на проектното предложение. (в случай, че проектът включва разходи за закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения; и/или инвестиции в трайни насаждения), валиден за срок не по-малък от 6 години. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачен в ИСУН 2020
Да
23.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z или .zip, прикачено в ИСУН 2020
Да
24.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, или .7z, прикачен в ИСУН 2020. При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”
Да
25.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачен в ИСУН 2020
Да
26.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи. Представят се във формат .pdf, .jpg, .xlsx, .xls, или .7z, прикачени в ИСУН 2020. При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”- Приложение 12 към Условията за кандидатстване
Да
27.
Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачен в ИСУН 2020. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. прикачено в ИСУН 2020
Да
28.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ - важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
29.
Технологичен/технически проект ведно със схема и описание на технологичния процес изготвен и съгласуван от правоспособно лице (когато е приложимо)– в случай, че проектът включва разходи за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане, които са част от технологичен процес, както и при проекти/дейности за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, или .7z, прикачен в ИСУН 2020. При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”
Да
30.
Подписани технически спецификации на оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта – при закупуване на земеделска техника, специализирано транспортно средство, машина, съоръжение, оборудване и обзавеждане. Представя се във формат .pdf, .jpg, .xls или .xlsx, прикачен в ИСУН 2020
Да
31.
Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение - важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП и при когото не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки (по образец). Представят се във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z или .zip и .xlsx или .xls за количествено – стойностните сметки, прикачени в ИСУН 2020
Да
32.
Количествено-стойностни сметки към договори за СМР - по образец Приложение № 12 от документи за попълване към Условията за кандидатстване (В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналните документи във формат .pdf,.jpg и електронен вариант на документа във формат .xlsx,.xls
Да
33.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачен в ИСУН 2020
Да
34.
Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по т. 5 от Раздел 13.2.2.Условия за допустимост и обоснованост на разходите и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертата се прилагат и количествено-стойностни сметки на електронен носител. Представя се във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip, .xls, .xlsx, .p7s или .p7m, прикачена в ИСУН 2020
Да
35.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение 19 към Условията за кандидатстване (важи в случаите по т. 6 от Раздел 13.2.2.Условия за допустимост и обоснованост на разходите, когато активите, дейностите и услугите за които се кандидатства не са включени в Списък с определени референтни разходи и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертата се прилагат и количествено-стойностни сметки на електронен носител. Представят се във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip, .xls, .xlsx, .p7s или .p7m, прикачени в ИСУН 2020
Да
36.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и в случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да извърши оценка на офертите и да сключи договор по правилата на ПМС № 160 с публична покана ), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите, когато активите, дейностите и услугите за които се кандидатства не са включени в Списък с определени референтни разходи и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, прикачено в ИСУН 2020
Да
37.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на заявлението за подпомагане (за разходи извършени след 01.01.2014 г.) ведно с банкови извлечения. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, прикачени в ИСУН 2020
Да
38.
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, прикачено в ИСУН 2020.
Да
39.
Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър - важи в случай, че проектът включва разходи за производство на пчелни майки. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, прикачено в ИСУН 2020
Да
40.
Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция (в случай че към датата на кандидатстване е проведена такава), или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и - важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта и не се отнася за признати групи/организации на производители. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, прикачен в ИСУН 2020
Да
41.
Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта – важи в случай, че проектът включва разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, прикачена в ИСУН 2020. При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”
Да
42.
Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника на възраст до 7 години - Приложение 13 и Приложение 13Б към Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020
Да
43.
Декларация за двойно финансиране – Приложение 14 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar или .7z, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020
Да
44.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност – Приложение 15 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar или .7z, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020
Да
45.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 съгласно Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar или .7z, подписан от кандидата и прикачен в ИСУН 2020 – Приложение 16 към Условията за кандидатстване
Да
46.
Декларация по чл. 25, ал.2 от ЗУСЕСИФ – Приложение 18 към Условията за кандидатстване. Представя се във формат .pdf, .jpg, .doc или .docx, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020
Да
47.
Свидетелство за съдимост от представляващия/представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се във формат „pdf” или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
48.
Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК от Националната агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината. Представят се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar или .7z, прикачено в ИСУН 2020
Да
49.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и на ДФЗ-РА - Приложение 20 към Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf” или „jpg“, подписана от кандидата и прикачена в ИСУН 2020
Да
50.
Справка за дълготрайните активи или инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение материални активи. Представя се във формат .pdf, .jpg, .xls или .xlsx, прикачена в ИСУН 2020
Да
51.
Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице (Приложимо е за проекти, включващи инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници) Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf или .7z, прикачен в ИСУН 2020. При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”
Да
52.
Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване – при инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ако е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, прикачен в ИСУН 2020
Да
53.
Декларация за свързаност, съгласно § 1, от допълнителните разпоредби на Търговския закон - Приложение № 21 към Условията за кандидатстване. Представя се във формат pdf или „jpg, прикачена в ИСУН 2020
Да
54.
Удостоверение за постоянен адрес - за кандидати физически лица, издадено от съответната община на действие на територията на МИГ. Представя се във формат „pdf” или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020
Да
III. Група
ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка
Критерий Води до отхвърляне
1.
Справка за съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (Приложение 17 към Условията за кандидатстване) и към справката е представен Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд или Ведомост за заплати (което е приложимо). Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar или .7z. Документът не е задължителен, но непредставянето му е основание за неначисляване на точки по критерии № 3 от таблицата за ТФО.
Не
2.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или доказателство за внедряване на иновации - за инвестиции изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013 (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf” или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020. Документът не е задължителен, но непредставянето му е основание за неначисляване на точки по критерии №5 от таблицата за ТФО.
Не
3.
Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента засегнат от инвестицията. Представя се във формат „pdf” или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020.
Не
4.
Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието, изготвен и съгласуван от правоспособно лице. (ако е приложимо) Представя се във формат „pdf” или „jpg“, прикачено в ИСУН 2020.
Не
IV. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Целите на проекта са в съответствие с целите на съответната процедура
Да
2.
Дейностите по проекта съответстват на допустимите дейности, предвидени в процедура BG06RDNP001- 19.157 МИГ Момчилград - Крумовград – „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ и проектното предложение включва една или повече от допустимите за финансиране дейности, описани в т.12.1. от Условията за кандидатстване
Да
3.
Проектното предложение е за инвестиции в земеделско стопанство и продуктите са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, или продуктът е памук
Да
4.
Представените от кандидата документи, съответстват на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта, и отговарят на критериите за допустимост на дейностите в съответствие с описаното в раздел 12.1. от условията за кандидатстване, вкл. по отношение на изискванията за тип и съдържание на документите по съответния вид дейност
Да
5.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, описани в раздел 12.2. от Условията за кандидатстване
Да
6.
Допустимите разходи за проекта съответстват на обявените в процедура BG06RDNP001- 19.392 МИГ Момчилград - Крумовград – „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“
Да
7.
Дейностите по проекта не са физически започнати и/или извършени преди подаване на проектното предложение
Да
8.
Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма
Да
9.
По проекта липсват изкуствено създадени условия
Да
10.
Проектното предложение, включващо строително – монтажни работи, не предвижда извършване на дейности преди посещението на място от оценителната комисия
Да
11.
Във Формуляра за кандидатстване са включени всички или тези от индикаторите за резултат и въздействие, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретния проект
Да
12.
Бизнес планът съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период
Да
13.
Проектното предложение не предвижда само дейности за:
 1/ събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
Да
14.
Проектното предложение съответства на изискванията относно продължителност на изпълнението, съгласно Условията за кандидатстване – до 36 месеца и не по-късно от 30.06.2023 г.
Да
V. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът отговаря на критериите за видове допустими кандидати по процедурата, описани в т. 11.1. от Условията за кандидатстване
Да
2.
Кандидатът отговаря на критериите/изискванията за допустимост на кандидати по процедурата, описани в т. 11.1. от Условията за кандидатстване;
Да
3.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидата, описани в 11.2. от Условията за кандидатстване
Да
4.
Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът едноличен търговец или ЮЛ има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Момчилград - Крумовград“
Да
5.
Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ „Момчилград - Крумовград“
Да
6.
Кандидатът/получателят на финансова помощ и/или негов законен или упълномощен представител, отговаря на условията определени в чл. 12, ал. 3 на Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ
Да
7.
Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство на кандидата е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро
Да
VI. Група
КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Видовете заложени разходи съответстват на предвидените дейности по проекта
Да
2.
Спазени са заложените ограничения по отношение на заложени процентни съотношения /прагове на разходите:
Общите разходи, свързани с преките разходи по проекта: хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, вкл. проучвания за техническа осъществимост не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на преките допустими разходи по проекта

Разходите за консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не надхвърлят: 
•	едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 1 – 12; 
•	пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини.
Да
3.
Общите разходите са направени не по-рано от 1 януари 2014 г.
Да
4.
Предвидените разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са до размера на по-ниската стойност от данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проекта и не надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1-6 и т.9-12 от Раздел: 13.2.1. в Условията
Да
5.
Всички заложени в проекта разходи са реалистични и съответстват на представените оферти /продуктови проучвания и са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи/.
Да