Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни в Указанията за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване (Приложение VII към Условията за кандидатстване) и Формулярът за кандидатстване е на български език, с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език .
Не
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е подписан с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) от кандидата, от лице с право да представлява кандидата или от упълномощено от него лице, и е на български език, с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език.

Квалифицираният електронен подпис за подаване на проектното предложение е валиден към датата на кандидатстване и е с титуляр и автор - физическото лице, което е официален представител на кандидата или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат или с титуляр и автор - упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическо лице, различно от кандидата, но изрично упоменато в представеното към проектното предложение пълномощно, като автор на подписа в този случай следва да е физическото лице-официален представител на упълномощеното юридическо лице.
Да
3.
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение I) към Условията за кандидатстване, сканирана и прикачена в ИСУН 2020.

Декларацията се попълва, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.
Да
4.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – попълнена по образец (Приложение II) към Условията за кандидатстване, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. 

Декларацията се попълва, датира и подписва от всички лица с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).
Да
5.
Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение III) към Условията за кандидатстване, сканирана и прикачена в ИСУН 2020.

Декларацията се попълва, датира и подписва от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.
Да
6.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение IV) към Условията за кандидатстване, сканирана и прикачена в ИСУН 2020.

Декларацията се попълва, датира и подписва от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.
Да
7.
Бизнес план, попълнен по образец (Приложение V) към Условията за кандидатстване и  прикачен в ИСУН 2020. 

Бизнес планът се представя във формат Excel без да е необходим КЕП, съдържанието му се удостоверява с подписването на формуляра за кандидатстване с КЕП. 
В случай че Бизнес планът не е представен, не е представен в изискуемия образец или не са попълнени всички таблици, същият не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. 
В случай че не са попълнени всички данни в таблиците от Бизнес плана, там където не е възможно данните да се извлекат от приложените към проектното предложение Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности, Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд или Справката за нетекущите (дълготрайните) активи, съответните данни ще се приемат за попълнени с нулеви стойности, като на проектното предложение могат да бъдат присъдени по-малко точки по Критериите за техническа и финансова оценка, където данните участват като източник на информация или да се стигне до отхвърлянето му. В случай, че посочените в Бизнес плана данни се разминават с тези в Счетоводния баланс, Отчета за приходите и разходите, Справката за приходите и разходите по видове и икономически дейности, Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд и Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за съответната година, оценителната комисия ще извършва служебни корекции в съдържанието на Бизнес плана, съгласно данните в посочените документи и на тази база ще извършва оценката.
Да
8.
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за последната приключила финансова година (2021 г.), прикачено в ИСУН 2020.

Кандидати, които имат приключена финансова година и са осъществявали дейност през тази година, но нямат реализирани приходи през нея, следва да предоставят Удостоверение/документ от НСИ, от което да е видно, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за последната приключила финансова година. По отношение на тези кандидати съответствието с изискването ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. 
По отношение на кандидати, които не са осъществявали дейност през последната финансова година , съответствието с изискването ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. В този случай съответствието с критерия ще бъде проследявано и на етап изпълнение - в края на периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В края на този период, Управляващият орган ще извършва служебна проверка на основа на данни, предоставени от НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по съответната процедура сектори съгласно, посоченото от МИГ в Условията за кандидатстване. При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.
Да
9.
Две оферти за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена, прикачени в ИСУН 2020.

Документите трябва да съдържат информация за: наименование на оферента; технически и/или функционални характеристики на оборудването, съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални характеристики в Техническата спецификация (Приложение VI към Условията за кандидатстване), цена на оборудването и вид на валутата. Офертата задължително следва да съдържа и следните реквизити: имена на лицето, което я издава от името на оферента, дата, подпис/електронен подпис, както и разпечатка от електронно съобщение, ако е получена по електронен път (в този случай разпечатката също следва да е прикачена в ИСУН 2020).
Непредставянето на документите не води до отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход, за който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Комисията за подбор.
Не
10.
Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА – попълнена по образец (Приложение VI), прикачена в ИСУН 2020. 

Кандидатите следва да посочат минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели. В случаите на придобиване на софтуер, съдържанието на минималните характеристики, посочени в Техническата спецификация, следва задължително да включва описание на обхвата и основните модули на актива.
В случай че е приложимо и не е представена Техническа спецификация или не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. 
В случай че Техническата спецификация не е представена или е представена но в нея не е посочен актив, заложен в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), и/или не са посочени минимални технически и/или функционални характеристики на предвидения за закупуване актив, това няма да доведе до отхвърляне на проектното предложения на етап оценка на административно съответствие и допустимостта, като съответният/ите актив/и ще бъде/ат премахнат/и от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Комисията за подбор.
Не
11.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е приложимо) – прикачено в ИСУН 2020.

Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител, пълномощното следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020.
От пълномощното следва да е видно, че лицето е упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване за подаване на проектното предложение по процедурата.
Документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП.
Не
12.
Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти – прикачена в ИСУН 2020.

Документът е незадължителен и непредставянето му няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но оценката на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост, определен съответно в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО.
Не
13.
Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните три приключени финансови години - прикачени в ИСУН 2020.

В случай, че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Не
14.
Счетоводен баланс (индивидуален) за последните три приключени финансови години - прикачен в ИСУН 2020. 

В случай, че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Не
15.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три приключени финансови години – прикачен в ИСУН 2020.

В случай, че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Не
16.
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за последните три приключени финансови години - прикачена в ИСУН 2020.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Не
17.
Копие на въвежданата добра производствена практика, издадена и утвърдена от организация/група лица, организирани на браншови принцип, което следва да съдържа информация относно: наименование на организацията, име на лицето, което я издава от името на организацията, подпис на лицето, дата на издаване, описание на ДПП (приложимо, в случай че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри производствени практики) - прикачена в ИСУН 2020.
Не
18.
Сертификат за вече приложения стандарт за управление, който е обект на ре-сертификация, който не е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение (приложимо, в случай че по проектното предложение са включени дейности за ре-сертификация) - прикачен в ИСУН 2020.
Не
19.
В случаите, когато кандидатът е заявил въведени международно признати стандарти, и/или СЕ маркировка, и/или съответствие на продуктите, и/или добри производствени практики, и/или специализирани софтуерни системи за управление (съгласно т. 11 от Формуляра за кандидатстване), той следва да представи поне един от следните документи (ако е приложимо), прикачен в ИСУН 2020:
- сертификат, който е валиден към датата на кандидатстване - когато кандидатът е заявил наличие на въведени стандарти за качество, други международно признати стандарти или системи за управление;
- декларация или сертификат за съответствие или протоколи от изпитване на произведени продукти, за които е въведена CE маркировката - когато кандидатът е заявил въведени СЕ маркировки;
- документи, издадени съгласно нормативната уредба, поставяща изискванията по отношение на добри производствени практики в областите, в които те се прилагат, а именно: хранително-вкусова промишленост (вкл. производство на опаковки влизащи в контакт с храни), фармация, козметична промишленост и производството на ветеринарно-медицински продукти - когато кандидатът е заявил наличие на въведени добри производствени практики;
- лицензионни договори, предоставящи конкретни права на кандидата по отношение на съответната специализирана софтуерна система за нейното въвеждане, чието успешно изпълнение е удостоверено с приложен към договора приемо-предавателен протокол и/или ръководство отнасящо се до въвеждането на специализираната софтуерна система при конкретния кандидат – когато кандидатът е заявил въведени специализирани софтуерни системи за управление. Общите ръководства, описващи какво представлява компютъризираната система и какви са нейните функционални възможности, не следва да се считат за документ, удостоверяващ наличието на въведена такава система при конкретния кандидат.
Не
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни“ и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни.
Да
2.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Да
3.
Кандидатът е малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
Да
4.
Кандидатът има минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти както следва: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Да
5.
В случаите, когато кандидатът е малко предприятие е реализирал минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години, равни на или надвишаващи 750 000 лв.

Периодът от три приключени финансови години е: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Да
6.
В случаите, когато кандидатът е средно предприятие е реализирал минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните за последните три приключени финансови години, равни на или надвишаващи 3 000 000 лв.

Периодът от три приключени финансови години е: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Да
7.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си; 
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение до изтичане на срока по чл.57, ал.3, т.2, буква б) от ЗОП, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 т Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или е повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
1) повлияят на вземането на решение от страна на МИГ/УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, 
или
2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:
1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна.
o) лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
1) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Да
8.
Кандидатът развива основната си икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност , съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: 
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ 
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ 
J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. 
Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 

Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
Да
9.
Кандидатът не е малко или средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за функциониране на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. и Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България съгласно ПМС № 161/04.07.2016.
Да
10.
Кандидатът не е предприятие, извършващо основната си икономическа дейност или кандидатстващо за финансиране на дейности, който съгласно КИД 2008 попада в сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”, както следва: 
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; 
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
- 10.81. „Производство на захар”; 
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
- 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
- 11.06. „Производство на малц”.
Да
11.
Кандидатът не попада в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно, ако:

А. Неговата основна дейност или дейността, за която кандидатства се отнася до:
• сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 1379/2013;
• сектора на първичното производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители. 

Б. Финансирането представлява:
• помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
• помощ, поставена в зависимост от преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива;
• помощ, която ще се използва за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.
Да
III. Група
	
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Продължителността на проекта не надхвърля 12 (дванадесет) месеца.
Да
2.
Дейностите по проекта се изпълняват на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.
Да
3.
Дейностите по проекта попадат в обхвата на определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори по Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, подробно изброени в раздел 11.1. от Условията за кандидатстване.
Да
4.
Изпълнението на проекта води до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с цел насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
Да
5.
Проектът включва минимум една от следните дейности: 
1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.
2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет. 
3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
Да
6.
Проектът е в съответствие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:
• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, процедурите за подбор на проекти са отворени за всички кандидати, които отговарят на изискванията, независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане;
• Устойчиво развитие – подкрепата за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
Да
7.
Минималният размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 50 000,00 лева. 
Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ е не по-висок от 200 000,00 лева.
Да
8.
Проектът не се реализира в партньорство с други предприятия/организации.
Да

Инструкции за оценка

Описание Файл
КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8_Prilojenie XIV_Kriterii i_ metodologiq za ocenka (1).doc