Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори
0.00
Критерий Максимален праг (20.00)
1.
Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури" - 20 точки
20.00
II. Група Праг за преминаване
Подпомагане на проекти с интегриран подход
0.00
Критерий Максимален праг (55.00)
1.
2.1. Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти - 20 точки
20.00
2.
2.2. Проектни предложения представени от кандидати, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти или в стопанствата на свързани с тях земеделски стопанства.
- Над 50% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата или в земеделското стопанство на свързано с тях предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия - 5 точки
- Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата или в земеделското стопанство на свързано с тях предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия - 10 точки
- Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени от членовете на групата или организацията на производители, която е кандидат за подпомагане - 10 точки
10.00
3.
2.3. През предходната финансова година /2020 г./ кандидата е реализирал приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти - 5 точки
5.00
4.
2.4. Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020. - 10 точки
10.00
5.
2.5. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение.
Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:
•„5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата - 10 точки
•„6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата - 9 точки
•„7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата - 8 точки
•„8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата - 7 точки
•„9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата  - 6 точки
•„10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата - 5 точки
10.00
III. Група Праг за преминаване
Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост
0.00
Критерий Максимален праг (3.00)
1.
3.1. Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място
3.00
IV. Група Праг за преминаване
Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване
0.00
Критерий Максимален праг (40.00)
1.
4.1. Проектни предложения с инвестиции и дейности  за производство на биологични продукти
- Над 50 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана - 10 точки
- Над 75 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана - 15 точки
15.00
2.
4.2. Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, като - цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации
Най-малко 45 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за предприятието технологии, като - цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации - 15 точки
15.00
3.
4.3. Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.
Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ - 10 точки
10.00
Праг за преминаване: 15.00 Максимален праг: 118.00