Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване (ФК) е получен в УО на ОПТТИ по реда и начина съгласно Насоките за кандидатстване за финансиране на проекти по ОПТТИ:
Да
2.
Използван е образеца на ФК, съгласно Приложение ІІ на Регламент № (ЕС) 207/2015 г., ИСУН 2020 и Насоките за кандидатстване за финансиране на проекти по ОПТТИ:
Да
3.
Формулярът за кандидатстване е попълнен с цялата изискуема информация в съответствие с указанията за попълване в Насоките за кандидатстване за финансиране на проекти по ОПТТИ:
Да
4.
Формулярът за кандидатстване/Декларацията, с която е подаден ФК е подписан/а от бенефициента: 
Да
II. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден от бенефициент, посочен в ОПТТИ като конкретен бенефициент: 
Да
2.
Проектът попада в обхвата на финансиране на КФ/ ЕФРР: 
Да
3.
Проектът допринася за постигане на общата цел на ОПТТИ: 
Да
4.
Проектът допринася за постигане на поне една от специфичните цели на съответната приоритетна ос: 
Да
5.
Проектът допринася за постигане на поне един от избраните инвестиционни приоритети в ОПТТИ : 
Да
6.
Проектното предложение съответства на видовете транспорт, включени за финансиране в ОПТТИ 2014-2020 г.: 
Да
7.
Информацията във ФК показва, че всички дейности по проекта не са физически приключили и не са изцяло изпълнени преди подаване на ФК: 
Да
8.
Информацията, свързана с описанието на местоположението на инвестицията доказва, че проектът отговаря на изискванията за допустимост за финансиране във връзка с мястото на изпълнение или района на проекта : 
Да
9.
Планираният времеви график за изпълнение на проекта попада в периода на допустимост на разходите за финансиране от КФ/ ЕФРР между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г. : 
Да
10.
Дейностите за подпомагане на управлението и изпълнението на проекта са в съответствие с действащата нормативна уредба (когато е приложимо):
Да
11.
Бенефициента е декларирал, че дейностите, финансирани по проекта, не се финансират/не са финансирани от друг проект/програма или друга финансова схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма и е извършена проверка за липса на двойно финансиране (контролен лист – Приложение № 3.08. от ПНУИ на ОПТТИ):
Да
III. Група
ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 
Критерий Води до отхвърляне
1.
Описанието на проекта показва свързаност и съгласуваност на проекта с основните приложими хоризонтални политики на ЕС: устойчиво развитие (включващо: опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване измененията на климата и адаптация към него, устойчивост при бедствия, превенция и управление на риска от бедствия); равни възможности и недопускане на дискриминация; равенство между половете; партньорство и многостепенно управление; държавни помощи; обществени поръчки; конкурентоспособност и други приложими: 
Не
2.
Описанието на проекта показва свързаност и съгласуваност на проекта с целите и приоритетите на националната и общоевропейска политика за програмния период 2014-2020 г.: Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.; Национална програма за реформи; Национална програма за развитие: България 2020; Бялата книга – 2011 г.; Насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа; Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.; Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025; ОПТ 2007-2013, с други оперативни програми и/или проекти/инициативи в ход и финансирани от други източници: 
Не
3.
Информацията за структурата, отговаряща за изпълнението на инвестиционния/ инфраструктурния проект, и за нейния капацитет, показва достатъчен технически, юридически и финансов капацитет на бенефициента . 
Не
4.
Информацията за структурата, отговаряща за изпълнението на инвестиционния/ инфраструктурния проект, и за нейния капацитет, показва достатъчен административен капацитет за изпълнение на дейностите по проектното предложение; Установена е ясна структура за управление/ изпълнение на проекта; Създадени и действащи системи за добро управление и контрол. 
Не
5.
Описанието на инвестицията и нейното местоположение ясно и точно описва обхвата на проекта във връзка с мястото на изпълнение или района на проекта. 
Не
6.
Правилност на изчислението на общия размер на разходите и общия размер на допустимите разходи и когато е приложимо се вземат предвид изискванията по член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 
Не
7.
Наличие на достатъчно подробна и подходяща обосновка на изчислението на разходите от гледна точка на общия размер на разходите за постигане на преследваните цели и от гледна точка на разходите по дейности в съответните случаи. 
Не
8.
Информацията, относно съответствието с правилата за държавни помощи доказва, че подкрепата за проекта с публични средства не представлява държавна помощ или — ако представлява държавна помощ — че е била правилно отчетена при изчислението на общия размер на публичните средства, отпуснати за проекта. (Отговорът на този въпрос е съобразно резултатите от контролен лист – Приложение № 2.02. и когато е приложимо Приложение № 2.03. от ПНУИ на ОПТТИ) 
Не
9.
Анализа на търсенето отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ).
Не
10.
Проектното предложение съдържа данни за извършени пред-проектни проучвания, данни за изготвено проектиране; доклад по ОВОС или извършена преценка за необходимостта от ОВОС и за големи проекти е приложена Декларация по Натура 2000. 
Не
11.
Анализа на възможните варианти показва, че са разгледани различни осъществими варианти и има достатъчно доказателства от техническа гледна точка за избрания вариант. 
Не
12.
Капацитета на крайния бенефициент доказва възможност за изпълнение на предложената технология на проекта и за осигуряване на неговата устойчивост. В случай на недостатъчен капацитет на крайния бенефициент е показано наличие на достатъчно разпоредби, предвидени за повишаване на капацитета до нужните равнища отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ).
Не
13.
Проектът е осъществим и може да бъде изпълнен в планирания срок или най-късно до края на периода на допустимост по смисъла на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 
Не
14.
Финансовия анализ, включително основните показатели от финансовия анализ: финансовата норма на възвръщаемост (ФНВ) на инвестицията и финансовата нетна настояща стойност (ФННС), изчислението на нетните приходи и резултата от него, тарифната стратегия и достъпността (ако е приложимо), и финансовата жизнеспособност (устойчивост) отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ).
Не
15.
Икономическия анализ, включително основните показатели от икономическия анализ, т.е. икономическата вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ) на инвестицията и икономическата нетна настояща стойност (ИННС), и основните икономически ползи и разходи отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ). 
Не
16.
С изпълнението на проекта са създадени предпоставки за трудова заетост по време и след изпълнение на проекта. 
Не
17.
С изпълнението на проекта са създадени предпоставки за подобряване на безопасността на транспорта. 
Не
18.
Оценката на риска, включително идентифицираните основни рискове и мерките за смекчаването им отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ). 
Не
19.
Анализа на въздействието върху околната среда отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ). 
Не
20.
Информацията, която е от значение и се отнася до приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него, както и до устойчивостта на бедствия отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ)
Не
21.
Информацията, която е от значение и се отнася до въздействие върху околната среда е в съответствие с приложимите мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия, посочени в Становището по екологична оценка № 10-6/2014 г. на ОПТТИ на министъра на околната среда и водите. 
Не
22.
Информацията, която е от значение и се отнася до целите на проекта и неговата съгласуваност с ОПТТИ и съответната приоритетна ос показва по какъв начин се очаква той да допринесе за постигането на специфичните цели и резултати на съответната приоритетна ос на ОПТТИ и за социално-икономическото развитие на района, обхванат от ОПТТИ, а също така са описани мерките, предприети от бенефициента, които гарантират оптималното използване на инфраструктурата на етапа на експлоатация. 
Не
23.
Информацията, която е от значение и се отнася до финансовия план, заедно с физическите и финансовите показатели за мониторинг на напредъка, при едновременно отчитане на идентифицираните рискове, както и до изчисляването на приноса на Съюза, включително информацията относно метода на изчисление отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ). 
Не
24.
Финансовия план е основан на реалистична програма за физическо изпълнение, разработен е в детайли, бенефициента е предвидил приемливи източници за финансиране на недопустими разходи, собствено съ-финаниране и за управление на проекта: 
Не
25.
Графика за изпълнението на проекта (или на съответния етап от проекта, в случай че изпълнението е по-дълго от програмния период), включително обществените поръчки е надежден и осъществим при отчитане на съответните рискове и отговаря на съответните критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти (Приложение № 3.04. от Насоките по ОПТТИ).
Не