Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии
10.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Проекти за развитие на интегриран селски туризъм
30.00
2.
Дейностите по проекта се осъществяват в селата
20.00
3.
Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети
10.00
4.
Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел
10.00
5.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.
10.00
6.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
10.00
7.
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги
5.00
8.
Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка/
5.00
Праг за преминаване: 10.00 Максимален праг: 100.00

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица ТФО Приложение 19 Критерии и оценка - ТФО.docx