Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
6.00
Критерий Максимален праг (16.00)
1.
Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.
5.00
2.
Проектът внедрява иновация за региона ("Иновации" са: иновативен продукт, процес  или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).
2.00
3.
Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)
2.00
4.
Проектът създава заетост за местното население.
2.00
5.
Проектът води до повишаване на енергийната ефективност.
5.00
Праг за преминаване: 6.00 Максимален праг: 16.00