Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
10.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Вид на предприятието – микро или малко
5.00
2.
Създаване на нови работни места :

- едно работно място      - 1 точка
- от 2 до 5 работни места   - 3 точки
- над 5 работни места      - 5 точки
5.00
3.
Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство
5.00
4.
Основна дейност от аквакултура (за предходните три години поне 50% от приходите на кандидата са от аквакултурно производство)
15.00
5.
Достигане на положителна Нетна настояща стойност (ННС):

- до 3 години      - 10 точки
- от 4 до 7 години  - 8 точки
- от 8 до 10 години - 6 точки
10.00
6.
Подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност
5.00
7.
Подобряване на безопасността и условията на труд
5.00
8.
Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес
5.00
9.
Инвестиция в рециркулационна система
10.00
10.
Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на видове с:

- добър пазарен потенциал          - 10 точки
- много добър пазарен потенциал    - 15 точки
15.00
11.
Проекти попадащи в обхвата на „Натура 2000“
15.00
12.
Иновации в стопанството
5.00
Праг за преминаване: 10.00 Максимален праг: 100.00
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.