Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е получено в срок и е подадено чрез ИСУН.
Да
2.
Формулярът е подписан от представляващия кандидата или упълномощено лице.
Да
3.
Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване.
Да
4.
Текстът на предложението е на български език.
Да
5.
Представени са всички документи, включително и подкрепящи такива, от Кандидата и партньора (ако е приложимо), които се изискват за целите на кандидатстването в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, като документите, за които е указано са подписани и приложени във формата, посочен в същия раздел.
Да
II. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КИНДИДАТА И ПАРТНЬОРА ЗА ОПЕРАЦИЯТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът по процедурата отговаря на критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
2.
Партньора/рите отговаря/ят на критериите за допустимост, описани в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване.
Да
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Продължителността на операцията не надвишава максимално допустимата, посочена в критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и Насоките за кандидатстване.
Да
2.
Специфичната/ите цел/и е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
3.
Целта /ите на операцията е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
4.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за видимост, прозрачност и комуникация съгласно Насоките за кандидатстване.
Да
6.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ не надхвърля максималния размер и не е по-малка от минималния размер на БФП (ако е приложимо), определени в критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
7.
Проектът не е бил физически завършен или изцяло осъществен преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
Да
8.
Проектното предложение съответства на програмата, включително неговата съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата и Насоките за кандидатстване.
Да
9.
Проектното предложение е съгласувано със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на отключващите условия приложими за програмата (в случай, че е приложимо).
Да
10.
В случай, че операцията е започнала преди подаването на проектното предложение, приложимото право е било спазено.
Да
11.
Операцията попада в обхвата на съответния фонд и предвижда вид/ове интервенция/и съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
12.
Операцията не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на преместване съгласно член 66, или които биха представлявали прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 1060/2021 г. (ако е приложимо).
Да
13.
Операцията гарантира постигането на климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, чиято очаквана продължителност е най-малко 5 години (ако е приложимо).
Да
14.
Дейностите, включени в проектното предложение, за които се иска финансиране от програмата са допустими са съгласно раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, програмата на Република България по фонда/ инструмента и Приложение III към съответния Регламент за неговото създаване.
Да
15.
Предвидените от бенефициента дейности в проекта следва да са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Да
16.
Бенефициентът разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост (ако е приложимо).
Да
17.
17. Проектното предложение съдържа дейности с неикономически характер.
Да
18.
Проектното предложение съдържа дейности, при които има икономически елемент/характер, но разходите за същите са допустими, тъй като:
-е доказано съответствието с обичайните пазарни цени и не водят до икономическо предимство за кандидата.
ИЛИ
- същите ще бъдат извършени от подизпълнители, избрани от БЕНЕФИЦИЕНТА по проекта в резултат от провеждането на открити, прозрачни и недискриминационни обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП или по реда на глава Четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител за бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
Да
19.
Проектното предложение избягва двойно финансиране с други финансови инструменти на ЕС, други международни финансови източници и бюджетни средства на Р България.
Да
20.
Проектът изпълнява всички изисквания съобразно законодателство в областта на Държавните помощи и попада извън обхвата  на чл. 107, пар.1 от ДФЕС
Да