Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проверка за окомплектованост на всички изискуеми документи по процедурата и съответствието им с изискванията
0.00
Критерий Максимален праг (0.00)
1.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП - подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички от тях и прикачено в ИСУН 2020. (документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква, в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е законен представител на предприятието, да подаде проектното предложение с КЕП)
0.00
2.
Справка - Реализиране на инвестиционния проект, прикачен в ИСУН. (документът е задължителен за всички кандидати)
0.00
3.
С оглед определяне на произхода на цените на предвидените разходи , кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване:
А/ Официален каталог на производител/доставчик/строител или оторизиран представител 
или
Б/ Една оферта.
В случай че за доказване произхода на цените на предвидените разходи за доставка, услуга или строителство, кандидатът е приложил към Формуляра за кандидатстване оферта, то УО на ПМДР извършва проверка дали са изпълнени едновременно следните две условия:
- предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Проверката за предмета на дейност на оферента се извършва чрез справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/Регистър БУЛСТАТ/ Правноинформационна система (АПИС, СИЕЛА или др.). В случай че оферентът е чуждестранно лице – проверката ще се извърши въз основа на представения документ за регистрация съгласно националното му законодателство;
- годишния оборот, който се отнася до предмета на доставката, услугата или строителството (специфичен оборот) през някоя от предходните три или общо за предходните три приключили финансови години преди датата на кандидатстване , , да е равен или по-голям от стойност на доставката, услугата или строителството.Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от законния представител на оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за съответните приключили финансови години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или започнал дейността си.. Ако отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.
Оферентите – строители, трябва да бъдат вписани в регистъра на Камарата на строителите или еквивалентен регистър съгласно националното му законодателство.
 Документите следва да са прикачени в ИСУН 2020. (документите са задължителни за всеки разход от инвестицията в проектното предложение)
0.00
4.
Решение на компетентен орган: решение на общински съвет – за кандидат община, и решение на компетентен орган на читалище или юридическото лице с нестопанска цел, за кандидатстване по мярката; (документът е задължителен за съответните кандидати)
0.00
5.
Декларация от кмет на съответната община, на чиято територия ще се изпълнява проектното предложение, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на общински план за развитие на общината. (документът се изисква само за кандидати - общини)
0.00
6.
Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат е лице, 
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (проверява се служебно от УО на ПМДР) 
(документът e задължителен за кандидати, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
0.00
7.
За всички предварителни разходи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване най-малко две независими съпоставими оферти с цел определяне основателността на предложените разходи - прикачени в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи предварителни разходи)
0.00
8.
Документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване (а при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване) и/или копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 8 години след датата на кандидатстване. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020. (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи инвестиции, които не се извършват във вода, документът е неприложим за инвестиции, които се извършват във вода)
0.00
9.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствията със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ., бр.51 от 2001 г.). Документите следва да са прикачени в ИСУН 2020. (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, когато за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
0.00
10.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020. (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи)
0.00
11.
Влязло в сила разрешение за строеж, издадено от съответната община или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020, включително в случаите, в които разходът изцяло ще се финансира от кандидата и няма да е обект на финансиране от ПМД. (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи)
0.00
12.
Разрешение за поставяне за преместваеми обекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020. (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за преместваеми обекти, във останалите случаи е неприложим)
0.00
13.
Финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение - прикачен в ИСУН 2020.				 
(документът е задължителен за всички проектни предложения и е в свободен текст)
0.00
14.
Счетоводна справка и/или инвентарна книга за дълготрайните материални активи към датата на подаване на ФК, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020. (документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
15.
За разходите за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта, кандидатът предоставя подписан договор за покупка на патент или полезен модел или лицензионен договор.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, в които са предвидени такива разходи)
0.00
16.
Решение за съвместимостта на проекта с предметите и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007) само за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи инвестиции в НАТУРА)
0.00
17.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда или документ, издаден от компетентния орган, с който се удостоверява, че инвестицията обект на конкретното проектно предложение не попада в обхвата на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - прикачено в ИСУН 2020 във връзка с инвестицията обект на проектното предложение.			
(документът е задължителен ако е приложимо за инвестицията и предвидено по ЗООС)
0.00
18.
Подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности и платежни документи към него за извършени разходи преди подаване на ФК - прикачен в ИСУН 2020. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи предварителни разходи)
0.00
19.
Актуална скица на имота по т.7 - прикачена в ИСУН.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи разходи за СМР)
0.00
20.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, прикачен в ИСУН 2020. (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг)
0.00
21.
Декларация, подписана от счетоводителя и лицето 
представляващо по закон оферента във връзка с изискване за доказване на специфичен оборот от оферента. (документът се изготвя в свободен текст)
0.00
22.
Декларация №1 по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС № 162/2016 г. – попълнена по образец, подписана и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
23.
Декларации към УК (Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване; Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени на НСИ по служебен път; Декларация за държавни помощи; Декларация за получени държавни помощи; Декларация за административен и оперативен капацитет; Декларация за липса на нередности; Декларация за липса на конфликт на интереси; Декларация по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на европейския парламент и на съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство; Декларация за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК; Декларация по чл. 137 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.; Декларация за наличие на финансов ресурс на кандидата с посочени етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение, за доказване, че кандидатът ще поддържа своята дейност през целия период, през който се осъществява проекта) – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
II. Група Праг за преминаване
Подбор на проектни предложения за съответствие на същите със стратегията на МИРГ.
0.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Проектът води до развитие на обща териториална идентичност и/или общ териториален имидж на територията
20.00
2.
Проектът въвлича местната общност в дейности по опазване на околната среда. (Доброволци, включили се в инициативи за почистване на бреговете)
15.00
3.
Проектът води до съхраняване на местното природно и/или културно наследство
20.00
4.
Проектът води до ограничаване на замърсяването на водните обекти
25.00
5.
Проектът е за проучване на състоянието във и около водните екосистеми
10.00
6.
Проектът е насочен срещу бракониерството в язовирите и реките на РО
10.00
Праг за преминаване: 10.00 Максимален праг: 100.00