Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административнa допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предложението е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване
В случай че посоченото изискване не е спазено, предложението се отхвърля без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка!
Да
2.
Предложението е подадено от лицето, представляващо кандидата, или оправомощено за целите на подаване на предложението лице и е приложено пълномощно
Да
3.
Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката
Да
4.
Приложена е декларация от кандидата за съответствие с изискванията по процедурата (Приложение В), съгласно Насоките за кандидатстване
Да
5.
Приложен е документ за собственост за сградата/сградите, обект на интервенция, а в случаите на учредено право на строеж –документ, доказващ учреденото право на строеж в полза на кандидата за всяка от сградите, включени в ПИИ
Да
6.
Приложен е доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ, който показва постигане на енергопотребление от минимум 30% спестяване на първична енергия за сградата/ите, включена/и в предложението за изпълнение на инвестиция (попълва се само за сгради в обхвата на компонент 1)
Не
7.
Приложени са доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г., които показват достигане на най-малко клас на енергопотребление „B“ и постигане на енергопотребление от минимум 30% спестяване на първична енергия за сградата/ите, включена/и в предложението за изпълнение на инвестиция (попълва се само за сгради в обхвата на компонент 2)
Не
8.
Приложена е КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващите мерки от обследванията за енергийна ефективност
Да
9.
Приложено е: 
-Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба
или
-Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба
или
-Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване
Да
10.
Предложението е в съответствие с приложимия режим за държавна помощ
Да
11.
Кандидатът отговаря на критериите за допустимост по процедурата съгласно Насоките за кандидатстване, вкл. приложенията, както и Приложение О1
Да
12.
Предложеният размер на безвъзмездно финансиране е съобразен с минималния и максималния размер, съгласно Насоките за кандидатстване
Да
13.
Продължителността на предложението съответства на максимално допустимия период на изпълнение, съгласно Насоките за кандидатстване
Да
14.
Дейностите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от НПВУ, съответстват на допустимите дейности по процедурата
Да
15.
Разходите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от НПВУ, са допустими за финансиране по процедурата
Да
16.
Разходите в предложението съответстват на предвидените дейности и на допустимата стойност за безвъзмездно финансиране, съгласно приложимия интензитет на помощ.
Да
17.
В сградата/ите - обект на интервенция, предложена/и за финансиране, се помещава действащо към момента предприятие в сферата на производството или търговията или услугите
Да
18.
Целевите стойности на индикаторите са правилно остойностени и съответстват на дейностите по предложението
Да
19.
Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда мерки за информация и публичност
Да
20.
Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
Да
II. Група Праг за преминаване
Критерии за оценка на качеството
55.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата 
 > 1250 кв. м РЗП
 > 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП
> 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП
> 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП
≤ 500 кв. м РЗП
25.00
2.
Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.
> 50% 	
> 45% ≤ 50%  	
> 40% ≤ 45%  	
> 35% ≤ 40%  	
≥ 30% ≤ 35%  	
25.00
3.
Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) -  тон CO2 екв.
 > 125 т CO2 екв. 	
 > 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.	
 > 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.	
 > 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.	
 ≤ 50 т CO2 екв.	
25.00
4.
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)
 ≤ 3,00 лв./kWh/год.	
> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.	
 > 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.	
 > 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.	
 > 5,50 лв./kWh/год.	
25.00
Праг за преминаване: 55.00 Максимален праг: 100.00