Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
30.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Проектът е представен и се осъществява от лица,  ненавършили 40 години
15.00
2.
Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни граждани и лица, ненавършили 40 години
15.00
3.
Проект насочен към "нови начини" на изразяване на местната идентичност, чувството за принадлежност към територията и пренасят културен опит, знания, умения и традиции между поколенията.
20.00
4.
Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство от територията, качеството на природната среда и приносът на традиционното земеползване и грижа към гората за опазване на биоразнообразието  и местно културно наследство.
20.00
5.
Проектът включва нови технологии, нови методи и подходи за опазване на околната среда и насърчава обществената информираност и екологична култура.
30.00
Праг за преминаване: 30.00 Максимален праг: 100.00
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.