Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е получено в срок и е подадено чрез ИСУН.
Да
2.
Формулярът е подписан от представляващия кандидата или упълномощено лице.
Да
3.
Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване.
Да
4.
Текстът на предложението е на български език.
Да
5.
Представени са всички документи от Кандидата и партньора (ако е приложимо), които се изискват за целите на кандидатстването в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, като документите, за които е указано са подписани и приложени във формата, посочен в същия раздел.
Да
II. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА ЗА ОПЕРАЦИЯТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът по процедурата е съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
2.
Партньора/рите отговарят на критериите за допустимост описани в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване.
Да
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Продължителността на операцията не надвишава максимално допустимата, посочена в критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и Насоките за кандидатстване.
Да
2.
Специфичната/ите цел/и е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
3.
Целта /ите на операцията е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
4.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за видимост, прозрачност и комуникация съгласно Насоките за кандидатстване.
Да
6.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ не надхвърля максималния размер и не е по-малка от минималния размер на БФП (ако е приложимо), определени в критериите за подбор одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
7.
Проектът не е бил физически завършен или изцяло осъществен преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
Да
8.
Проектното предложение съответства на програмата, включително неговата съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата и Насоките за кандидатстване.
Да
9.
Проектното предложение е съгласувано със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на отключващите условия приложими за програмата (в случай, че е приложимо).
Да
10.
В случай, че операцията е започнала преди подаването на проектното предложение, приложимото право е било спазено.
Да
11.
Операцията попада в обхвата на съответния фонд и предвижда вид/ове интервенция/и съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Да
12.
Операцията не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на преместване съгласно член 66, или които биха представлявали прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 1060/2021 г. (ако е приложимо).
Да
13.
Операцията гарантира постигането на климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, чиято очаквана продължителност е най-малко 5 години (ако е приложимо).
Да
14.
Дейностите, включени в проектното предложение, за които се иска финансиране от програмата са допустими са съгласно раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, програмата на Република България по фонда/ инструмента и Приложение III към съответния Регламент за неговото създаване.
Да
15.
Предвидените от конкретния бенефициент дейности в проекта следва да са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Да
16.
Конкретният бенефициент разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост (ако е приложимо).
Да
IV. Група
ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфичните им характеристики съгласно Насоките за кандидатстване, идентифицирани са техните нужди.
Да
2.
Целевите групи са количествено определени (ако е приложимо).
Да
3.
Дейностите в проектното предложение адресират конкретните нужди на целевата група.
Да
4.
Предвидено е резултатите от изпълнението на проектното предложение да окажат въздействие върху целевата група.
Да
V. Група
КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО
Критерии за административен и оперативен капацитет
Критерий Води до отхвърляне
1.
Оперативен - бенефициентът да има опит в изпълнение на дейности и/или опит в изпълнение/управлението на проекти, финансирани от различни донори.
Да
2.
Административен – екипът за управление и изпълнение на проекта е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности по проекта и има опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности и/или проекти, сходни с изпълняваните от тях дейности и задачи по проекта, съответно минимум три години за Ръководител и минимум една година за останалите членове на екипа за управление. Бенефициентът трябва да разполага с поне трима експерта от екипа за изпълнение на проекта с минимум една година опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности и/или проекти, сходни с изпълняваните от тях дейности и задачи по проекта.
Да
VI. Група
Двойно финансиране/допълняемост с други финансови източници
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение избягва двойно финансиране с други финансови инструменти на ЕС, други международни финансови източници и бюджетни средства на Р България.
Да
2.
Проектното предложение допълва други мерки, финансирани от ЕС или други донори, включително национални средства (ако е приложимо).
Да
VII. Група
Дейности, включени в проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предложените дейности са подробно описани и обосновани. Посочени са начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ покупка, строителство или ремонт на недвижим имот.
Да
2.
Дейностите са насочени към постигане на целите и показателите за краен продукт и резултат съгласно Критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и програмата.
Да
3.
В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност. Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен и има логическа последователност в тяхното изпълнение.
Да
4.
Проектът изпълнява всички изисквания съобразно законодателство в областта на държавните помощи и подпомагането попада извън обхвата на чл. 107, пар.1 от ДФЕС.
Да
VIII. Група
Показатели за краен продукт/ резултат за конкретна операция
Критерий Води до отхвърляне
1.
Показателите са ясни и конкретни.
Да
2.
Показателите са количествено измерими.
Да
3.
Показателите са в съответствие с Критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и програмата на Р България.
Да
4.
Описани са допълнителни показатели (ако е приложимо), които се отнасят към целите на операцията и отговарят на условията по т. 1 и т.2
Да
IX. Група
Бюджет и ефективност на разходите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение представя най-доброто съотношение между размера на подкрепата, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели.
Да
2.
Бюджетът на проектното предложение е попълнен съгласно изискванията и указанията, посочени в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване.
Да
3.
Спазени са задължителните процентни съотношения между бюджетните раздели, като е спазен изискваният процент на непреки разходи и разходи за управление на проекта.
Да
4.
Разходите са напълно необходими за изпълнението на проекта.
Да
5.
Заложените стойности са реалистични и не превишават средните ставки на бенефициента при отчитане на инфлационните процеси и/или са съпоставими с пазарните цени.
Да
6.
Исканото финансиране (безвъзмездна финансова помощ) e допустимо съгласно правилата на фонда.
Да
7.
Прогнозните приходи от проекта са посочени и разпределени съгласно изискванията на насоките за кандидатстване.
Да