Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е получено в срок чрез ИСУН.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване в ИСУН е попълнен коректно и съдържа цялата необходима информация за оценка на проектното предложение (попълнени са всички приложими полета от формуляра за кандидатстване, съгласно Указанията за електронно кандидатстване).
Да
3.
Заедно с формуляра за кандидатстване са подадени всички документи, съгласно Насоките за кандидатстване:  
3.1. Финансова обосновка на бюджета на проекта и приложения към нея;
3.2. Декларация на кандидата;
3.3. Писмо за подкрепа от първостепенния разпоредител с бюджет (Народното събрание);
3.4. Автобиография на ръководителя на екипа за организация и управление на проекта, попълнена по образец;
3.5. Документ за оправомощаване (ако е приложимо).
Да
4.
Формулярът за кандидатстване е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на кандидата или от оправомощено от него за целта лице, в съответствие с Насоките за кандидатстване.
Да
II. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим съгласно Насоките за кандидатстване
Да
2.
Кандидатът разполага с необходимия административен, оперативен и финансов капацитет за изпълнение на проекта съгласно Насоките за кандидатстване
Да
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Исканото финансиране по проектното предложение не надвишава максималния размер на БФП, посочен в Насоките за кандидатстване.
Да
2.
Проектното предложение пряко допринася за постигане на основните цели, произтичащи от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 и/или има принос и към други стратегически документи и/или е в съответствие с/изпълнение на нормативни актове от националното законодателство и актове от правото на ЕС.
Да
3.
Целта/целите на проектното предложение е/са в съответствие с целите на процедурата.
Да
4.
Проектното предложение съответства на изискванията за максимален срок за изпълнение, съгласно т. 18 от Насоките за кандидатстване.
Да
5.
Проектното предложение е насочено към една или повече от допустимите целеви групи по процедурата.
Да
6.
Дейностите, предвидени в проектното предложение са допустими, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.
Да
7.
Планираните индикатори са в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване. Проектното предложение включва всички приложими индикатори, посочени в т. 7 от Насоките за кандидатстване.
Да
8.
Категориите разходи, планирани в проектното предложение са допустими като вид и размер, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.
Да
IV. Група
IV. КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение ще допринесе за постигане на целите на процедурата.

Да
2.
Проектното предложение допринася за удовлетворяване на идентифицираните нужди на посочената/ите целева/и група/и.
Да
3.
В проектното предложение е налице ясна връзка между цели, дейности и резултати.
(Дейностите са подходящи и съобразени с целите и очакваните резултати. Предвиденият начин за изпълнение на дейностите е законосъобразен и в съответствие с принципа за добро финансово управление. Кандидатът е представил ясно описание и обосновка на дейностите) .
Да
4.
Проектното предложение съдържа ясно дефинирани резултати от изпълнението на дейностите, които ще допринесат за постигане на целевите стойности на предвидените индикатори.
Да
5.
Планът за изпълнение е реалистичен и осъществим. 
(Периодът за изпълнение на всяка дейност е реалистичен. Налице е логическа последователност в изпълнението на дейностите. Изпълнението на дейностите е разпределено във времето балансирано).
Да
6.
Проектното предложение съдържа ясен бюджет, който отговаря на предвидените дейности
(Налице е ясна връзка между бюджета и дейностите, предвидени в проектното предложение. Във Финансовата обосновка (ФО) е налице информация за планираните преки разходи, необходими за изпълнението на отделните дейности по проекта).
Да
7.
Разходите са планирани в съответствие с принципа на доброто финансово управление, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване 
(Във ФО кандидатът е представил информация за начина, по който са формирани прогнозните стойности на преките разходи, съгласно Указанията за попълване на ФО).
Да
8.
Планирани са резултати, които са устойчиви във времето и могат да бъдат мултиплицирани.
Да
9.
Изпълнението на проекта има потенциален положителен ефект/въздействие върху определени сектори или политики на национално ниво, както и върху опазването на околната среда.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.