Критерии за оценка

I. Група
ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е представено чрез ИСУН 2020;
Да
2.
Формулярът е подписан от представляващия конкретния бенефициент или упълномощено лице;
Не
3.
Попълнени и подписани са от Представляващия бенефициента:
•	Приложение I: Декларация на кандидата;
•	Приложение Іb: Декларация за съответствие и идентичност;
Не
4.
Декларация на партньор/асоцииран партньор (само за бюджетни организации) – попълнена по образец - ПРИЛОЖЕНИЕ III – попълнена и представена от всеки един от партньорите и асоциираните партньори по проекта; УО на ОП РЧР изисква декларацията от съответните администрации (Министерство на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето) по служебен път.
Не
5.
Декларация на партньора (само за партньори различни от държавни/бюджетни администрации) - попълнена по образец - ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ- подписана и представена от всички лица, които са овластени да представляват партньора;
Не
6.
Декларацията за минимални и държавни помощи е подписана от поне едно от лицата, представляващи партньора/ите и е представена от всеки партньор - Приложение IV (неприложимо за общински/държавни детски градини и училища, изпълняващи дейности по ОПНОИР);
Не
7.
Декларация за предоставяне на данни от НСИ е подписана и представена от кандидата и всички партньори - Приложение V;
Не
8.
Декларация за разграничаване на икономическата от неикономическата дейност за ЮЛНЦ, партньори по ОП НОИР, е представена попълнена и подписана от представляващия/ите партньора лица - Приложение VII;
Не
9.
Споразумение за партньорство с партньор/и - Приложение VІ е подписано от кандидата и всички партньори по проекта и е одобрено от съответния Общински съвет;
Не
10.
Представено е Решение на Общинския съвет за: 
•	подаване на проектно предложение по конкретната процедура;
•	одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те партньор/и по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА;
Не
11.
Приложено е заверено копие на заповед за упълномощаване на лицето, което ще представлява конкретния бенефициент по конкретния проект и ще подписва всички документи, свързани с подаването на проекта (ако е приложимо);
Не
12.
Актуализиран общински план за интеграция на ромите и други лица в неравностойно положение за периода 2015-2020 г. (за периода на изпълнение на проекта и до одобряване на окончателния доклад по проекта) – приложено е сканирано копие или е посочен онлайн източник на информация с отворен достъп;
Не
13.
Актуализирана общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2015-2020 г. за финансирането по ОПРЧР;
Не
14.
Приложени са документи доказващи, че всеки от партньорите е избран на база публична и прозрачна процедура (Напр. обява във вестник, на интернет страницата на кандидата, покана до общински/държавни училища и детски градини и др. по преценка на кандидата. Такива доказателства не трябва да се представят единствено за партньор община);
Не
II. Група
ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Конкретният бенефициент по процедурата е общинa, която има сключен договор по процедура BG16RFOP001-1.001-0391 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г, в съответствие с посоченото в т. 9 от Условията за кандидатстване;
Да
2.
Общината-кандидат не участва като кандидат или партньор в проектно предложение, подадено по Компонент 1 на настоящата процедура;
Да
3.
Спазено е изискването за задължително партньорство по ОП РЧР - с една неправителствена организация и един работодател;
Не
4.
Спазено е изискването за задължително партньорство по ОП НОИР – с поне едно държавно или общинско училище или детска градина;
Не
5.
Спазено е изискването едно НПО да бъде партньор само в едно проектно предложение, като може да изпълнява дейности, както следва: 
1. само по ОП РЧР или 
2. само по ОП НОИР или 
3. по двете оперативни програми. 
В случай на опция 3, партньорът следва да отговаря на изискванията на двете оперативни програми като задължително се описва капацитета му за изпълнение на заложените дейности за всяко едно от съответните направления. 
Не
6.
Продължителността на проекта не надвишава максимално допустимата, съгласно т. 16 от Условията за кандидатстване;
Не
7.
Целите на проекта са допустими, съгласно Условията за кандидатстване;
Не
8.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват;
Да
9.
Целевата група е допустима;
Не
10.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е допустима, съгласно т.8.1 от Условията за кандидатстване;
Не
11.
Заложени са целеви стойности за всички индикатори по ОП РЧР и ОП НОИР, съгласно т.7 от Условията за кандидатстване;
Не
12.
Дейностите са допустими, съгласно т.11 от Условията за кандидатстване;
Не
13.
Кандидатът е описал как ще се разграничават и надграждат проектите, в случай че той и/или партньорите му са участници в проекти по процедури BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“ и BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“, BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ и BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР.
Не
14.
Като партньори по проекта са включени допустимите, съгласно т. 10 от Условията за кандидатстване (ако е приложимо):

За ОП РЧР:
1. Неправителствени организации; 
2. Центрове за информация и професионално ориентиране; 
3. Читалища;
4. Работодатели; 
5. Доставчици на социални и здравни услуги; 
6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания; 
7. Обучителни организации и институции; 
8. Общини; 

За ОП НОИР:
1. Държавни и общински детски градини;
2. Държавни и общински училища;
3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.
Не
15.
В т. 16.12 от формуляра за кандидатстване е описан и обоснован избора на всеки партньор. Партньорът/-ите отговаря/т на общите изисквания за допустимост;
Не
16.
Партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
Не
17.
Партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори общини, асоциирани партньори, общински/държавни училища и детски градини);
Не
18.
Партньорът е доставчик на социални услуги, в т.ч. и за деца – ако е приложимо;
Не
19.
Партньорът е регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, в случай, че ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта;
Не
20.
Партньорът е регистриран в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО, в случай че ще извършва професионално информиране и консултиране по проекта;
Не
21.
Партньорът е регистриран в Агенция по заетостта, в случай че ще предоставя посреднически услуги на пазара на труда по проекта;
Не
22.
Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания или е социално предприятие;
Не
23.
Партньорът е държавно или общинско/а училище и/или детска градина или ЮЛНЦ за общественополезна дейност;
Не
24.
Удостоверение за актуално състояние на партньора (приложимо само за партньори различни от бюджетни организации) или друг еквивалентен документ според правно-организационната форма на партньора (когато удостоверение за актуално състояние не се издава) - издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване, сканирано и прикачено в ИСУН 2020. В случай, че партньорът е регистриран по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Удостоверение не трябва да се представя за партньор община и партньори – бюджетни организации.
Не
25.
За партньори по ОП РЧР - Счетоводен баланс (СБ) за предходната финансова година – изготвен и подписан, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, сканиран и прикачен в ИСУН. В случай че счетоводният баланс за предходната финансова година е подаден към Националния статистически институт (НСИ), се извършва служебна проверка от оценителната комисия за посочените стойности за текуща печалба/загуба, собствен капитал и стойност на актива. За новорегистрираните/новосъздадените организации – Счетоводен баланс за месеците, през които организацията е съществувала през текущата година – сканиран и прикачен в ИСУН 2020.
СБ не се изисква от партньори - държавни администрации – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. Когато партньорът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - следва да представи писмо за подкрепа (в свободна форма) от съответния първостепенен разпоредител или друг документ, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора.
Не
26.
За партньори по ОП НОИР - ЮЛНЦ - Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната приключила финансова година и за текущата година. В случай че проектното предложение е подадено през месец януари на текущата календарна година, партньорите следва да приложат счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за двете предходни години. 
Когато партньори са държавни и общински училища и детски градини, същите следва да представят документ от съответния първостепенен разпоредител, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходват
Не
27.
Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от Националния статистически институт по данни за последната приключила финансова година - сканирано и прикачено в ИСУН 2020. Удостоверение не трябва да се представя от новорегистрирани/новосъздадени организации, общини, както и от партньори, които не разходват средства по проекта и партньори, които участват само в дейностите по ОП НОИР.
Не
28.
Партньорът притежава Активна лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) – приложимо за обучаващи организации, регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение (центрове за професионално обучение или центрове за информация и професионално ориентиране) и когато партньор самостоятелно ще извършва професионално образование и обучение или професионално информиране и консултиране по проекта. Информацията ще бъде проверена по служебен път.
Не
29.
Когато обучителната организация/институция действа в съответствие с други нормативни актове (училище, детска градина, висше училище, професионални училища, професионален колеж и пр.) – представя се съответния учредителен документ, сканиран и прикачен в ИСУН 2020. 
В случай, че информацията е публична, това обстоятелство ще се проверява по служебен път.
Не
30.
Валидно удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, издадено от Агенция по заетостта – приложимо за организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда и когато партньор самостоятелно ще извършва посредническа дейност по наемане на работа по проекта. 
Информацията ще бъде проверена по служебен път.
Не
31.
В случаите, в които се предвижда предоставяне на социална услуга:
•	Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за социално подпомагане (АСП). Информацията ще бъде проверена по служебен път.
Не
32.
В случаите, в които се предвижда предоставяне на социална услуга на деца:
•	Лиценз, издаден от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД);
и
•	Удостоверение за вписване в регистъра на АСП, издадено въз основа на лиценза от ДАЗД;
Информацията ще бъде проверена по служебен път.
Не
33.
Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания или е социално предприятие. 
Информацията ще бъде проверена по служебен път.
Не
34.
Асоциираният/ите партньор/-и е/са в съответствие с посочените в т. 10.1 от Условията за кандидатстване.:

1. Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и техни звена (дирекции); 
2. Регионални здравни инспекции; 
3. Областни администрации; 
4. Неправителствени организации (за дейности по ОП РЧР); 
5. Министерство на образованието и науката;
6. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност (за дейности по ОП НОИР).
Не
35.
В проекта са включени като задължителни асоциирани партньори Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция.
Не
36.
Проектът съдържа дейности от направление I „Подобряване достъпа до заетост“ и направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” по ОП РЧР.
Не
37.
Дейностите по проекта са съобразени с представената актуализирана общинска стратегия за развитие на социалните услуги по отношение на дейностите, финансирани от ОП РЧР и с представения актуализиран общински план за интеграция на ромите и други лица в неравностойно положение за периода след 2015 г. по отношение на дейностите, финансирани от ОП РЧР и по ОП НОИР.
Не
38.
В проектното предложение е описан механизма за участие на общността в изпълнението и мониторинга на дейностите по проекта и по отношение на дейностите, финансирани от ОП РЧР и по отношение на дейностите, финансирани по ОП НОИР (т. 16.11 от Формуляра за кандидатстване).
Не
III. Група
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО КАЧЕСТВО - КАПАЦИТЕТ
Кандидатът разполага с достатъчен капацитет за изпълнение на проекта, в съответствие с т. 9 от Условията за кандидатстване.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Административен – екипът за изпълнение на проекта е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности по проекта. Наличен е опит в организацията и/или управлението/изпълнението на сходен тип дейности и/или проекти, съответно минимум една години за ръководител и опит в организация и управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти за останалите членове на екипа. 
За доказване на административен капацитет, конкретният бенефициент следва да посочи информация в т. 16.1 от Формуляра за кандидатстване. Точка 14 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване не се попълва към момента на кандидатстване по настоящата процедура.
В екипа за управление на проекта задължително е включен координатор, който е отговорен за дейностите по ОП НОИР.
Не
2.
Финансов:
-	Конкретният бенефициент може да осигури необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта. Това обстоятелство се проверява служебно от оценителния екип към момента на кандидатстване в Закона за държавния бюджет. Счита се, че кандидатът разполага с необходимия финансов капацитет ако утвърдените разходи по бюджета на общината за текущата финансова година са по-високи от 20% от размера на исканата БФП.
-	Всеки един от партньорите може да осигури необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта, в които участва. В случай в който партньор/и са различни от държавните администрации - първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет, се оценява финансов капацитет за всеки партньор поотделно, съгласно Методика за оценка на финансовия капацитет на партньорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 (папка „Приложение за информация“ към Условията за кандидатстване).

По ОП РЧР:
- Когато партньорът е община – прави се служебна проверка в Закона за държавния бюджет. Счита се, че организацията разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета на общината за текущата година са по-високи от размера на средствата (БФП), които ще разходва партньорът по проекта;
- Когато партньорът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - следва да представи писмо за подкрепа (в свободна форма) от съответния първостепенен разпоредител или друг документ, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора. Счита се, че организацията разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета на второстепенния разпоредител за текущата година са по високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора.

По ОП НОИР:
- Когато партньори са държавни и общински училища и детски градини, същите следва да представят документ от съответния първостепенен разпоредител, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходват. Счита се, че организацията разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета на второстепенния разпоредител за текущата година са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходват.
Да
3.
Оперативен  – Конкретният бенефициент има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.
Не
4.
Партньорите притежават поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.
Не
5.
Партньорът разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проекти на местно ниво (приложимо в случай, че организацията е партньор в повече от едно проектно предложение и за ЮЛНЦ – партньор/и по ОП НОИР).
Не
IV. Група
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО КАЧЕСТВО - СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Описание и обосновка на целите на проекта:
	Формулирани са обща и специфична цел на проекта и е описано съответствието на проекта с целите и приоритетите на процедурата и програмата; 
	Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи, съобразно идентифицираните нужди; 
	Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана.
Не
2.
Описание на целевите групи по проекта и техните нужди:
	Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфичните им характеристики съгласно Условията за кандидатстване;
	Целевите групи са количествено определени;
	Нуждите на целевите групи са идентифицирани и анализирани.
Не
V. Група
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО КАЧЕСТВО - МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати:
	Дейностите са насочени към постигане на целите; 
	Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта показатели;
	Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване и обзавеждане.
	Предвидената дейност за предоставяне на социални услуги, вкл. интегрирани междусекторни услуги за целевите групи в контекста на Направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” от УК е обоснована и необходима, съгласно получено официално становище от АСП до оценителната комисия (ако е приложимо).
Не
2.
Яснота на изпълнение на дейностите:
	В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност;
	Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен;
	Има логическа последователност в изпълнението на дейностите.
Не
3.
Готовност за стартиране на проекта:
	Изпълнени са всички предпоставки за стартиране на проекта; 
	Идентифицирани са ключовите рискове, които биха повлияли върху изпълнението на проекта и са описани мерките, които ще бъдат предприети за намаляване или преодоляване на тяхното въздействие.
	Определени са представители на целевите групи, в съответствие с предвидените мерки за социални жилища по ОПРР.
Не
4.
Устойчивост на резултатите от проекта:
	Предвидено е резултатите от изпълнението на проектното предложение да окажат трайно въздействие върху целевата група.
Не
VI. Група
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО КАЧЕСТВО - БЮДЖЕТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета.
Критерий Води до отхвърляне
1.
- Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи като всички разходи съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнението им;
- Предвидените разходи водят до своевременното, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта;
- Всеки разход по ОП НОИР е надлежно обоснован в проектното предложение, като са представени минимум 3 - оферта/и и/или извлечение от каталог на производител/доставчик и/или проучване в интернет за всяка категория разход, когато е приложимо ( за разходи, които не попадат в категорията на опростените разходи съгласно приложението). За интернет проучване следва да се предоставят хиперлинкове с посочени дата и час на влизане към съответни интернет базирани източници;
- Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета; 
- Заложените стойности са планирани в съответствие с разходите, предвидени по дейности, стандартните размери на единичните разходи (когато е приложимо) и с пазарните цени (когато е приложимо); 
- В проектното предложение не са заложени недопустими разходи, както и дублиране на разходи.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.