Критерии за оценка

I. Група
І. ПРОВЕРКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заявлението за финансиране е подадено от допустим кандидат, съгласно Изискванията за кандидатстване
Да
2.
Заявлението за финансиране е подписано от представляващия кандидата или упълномощено лице.
Не
II. Група
II. ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Декларация на кандидата - Приложение ІІI e приложена сканирана или подписана с КЕП, попълнена и подписана от представляващия кандидата.
Не
2.
Декларация - Приложение IIIа  е приложена сканирана или подписана с КЕП, попълнена и подписана от кмета на съответната община (ако е приложимо)
Не
3.
Приложено е заверено копие/препис на решение на Общинския съвет.
Не
4.
Приложено е споразумение за партньорство – Приложение ІІ на Изискванията за кандидатстване (приложимо в случай на партньорство) Споразумението е подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от лицата, представляващи кандидата и партньора или подписан на хартия и сканиран.
Не
5.
Приложена е сканирана заповед или друг релевантен документ за упълномощаване на лицето за подаване на заявлението за финансиране /ако е приложимо/
Не
III. Група
ІІІ. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Кандидатът е община на територията на Р.България /ако е приложимо/
Не
2.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Кандидатът- община, участва в процедурата с прилежащи райони и прилежащите райони не участват като самостоятелни кандидати в процедурата. /ако е приложимо/
Не
3.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Кандидатът е район на община/ако е приложимо/
Не
4.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Кандидатът - район на община не участва като част от проект на общината, към която принадлежи /ако е приложимо/
Не
5.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Към момента на подаване на заявлението за финансиране кандидатът не изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.
Да
6.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Кандидатът ще предоставя услугата топъл обяд, въз основа на Решение на Общински съвет и от решението е видно, че дейността по предоставяне на топъл обяд се реализира като местна дейност.
Не
7.
ІІІ.1. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Кандидатът разполага с материална база и оборудване за приготвяне на храна, която отговаря на изискванията на Закона за храните, в съответствие с изискванията за кандидатстване.
Не
8.
ІІІ.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА (в случай на партньорство – критериите са съотносими към всеки партньор) - Партньорът е регистриран по закона за ЮЛНЦ. (проверката се извършва по служебен път въз основа на наличната информация в публичните регистри)
Не
9.
ІІІ.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА (в случай на партньорство – критериите са съотносими към всеки партньор) - Партньорът е с централно управление или клон на територията на Република България (проверката се извършва по служебен път въз основа на наличната информация в публичните регистри)
Не
10.
ІІІ.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА (в случай на партньорство – критериите са съотносими към всеки партньор) - Партньорът не е в производство по несъстоятелност и в производство по ликвидация. (проверката се извършва по служебен път въз основа на наличната информация в публичните регистри)
Не
11.
ІІІ.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА (в случай на партньорство – критериите са съотносими към всеки партньор) - Представеното споразумение за партньорство е попълнено коректно и ясно са описани ангажиментите при изпълнение на договора.
Не
IV. Група
ІV. КАПАЦИТЕТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
ІV.1. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПО описва налична материална база и оборудване, подходящи за съхранение, приготвяне и предоставяне на приготвената храна на потребителите; разполага с човешки ресурси, които да бъдат ангажирани в изпълнението на дейностите. /В случай че се предвижда повече от една кухня, съответствието се оценява за всеки един обект поотделно/
Не
2.
ІV.1. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - Обекта/обектите в който ще се приготвя храната са регистрирани в съответствие със Закона за храните и от направената проверка е видно, че местонахождението на регистрирания обект съответства с описанието му във формуляра за кандидатстване. /В случай че се предвижда повече от една кухня, съответствието се оценява за всеки един обект поотделно/
Не
3.
ІV.1. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПО описва опит по проекти/програми/мерки, финансирани с публични средства и/или опит в предоставяне на услуги и/или опит свързан с предоставяне на топъл обяд, включително и въз основа на сключени и изпълнени договори за идентична дейност, финансирани с публични средства.
Не
4.
V.1. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПО описва опит в доставка на приготвената храна до домовете на крайните потребители.
Не
5.
ІV.1. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПО описва начините, по които ще осигурява разнообразно и здравословно седмично меню.
Не
6.
ІV.1. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПО описва опит при предоставяне на съпътстващи мерки и е видно че притежава такъв /приложимо в случаите, в които ПО предоставя съпътстващи мерки сaмостоятелно, без участие на партньор/
Не
7.
ІV.2. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРА /ако е приложимо. В случай, че ПО участва с повече от един партньор се оценява всеки от партньорите/ - Описан е опитът на партньора при изпълнение на проекти/програми/ мерки със социална насоченост, финансирани с публични средства и е видно, че партньора има такъв опит.
Не
8.
ІV.2. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРА /ако е приложимо. В случай, че ПО участва с повече от един партньор се оценява всеки от партньорите/ - Описан е опитът на партньора по отношение на работа свързана с крайните получатели на помощта - целеви групи и е видно, че партньорът има такъв опит.
Не
9.
ІV.2. ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОПИТ НА ПАРТНЬОРА /ако е приложимо. В случай, че ПО участва с повече от един партньор се оценява всеки от партньорите/ - Описан е капацитетът на партньора за предоставяне на съпътстващи мерки и е видно, че партньорът има такъв.
Не
V. Група
V. ОПИСАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
V.1 ВРЕМЕВИ ОБХВАТ - Кандидатът е посочил общия брой на дните от месеците, през които ще предоставя топъл обяд.
Не
2.
V.1 ВРЕМЕВИ ОБХВАТ - Броят на дните, е коректно изчислен на база работни дни и съответства на предвидения брой месеци, в които ще се реализира дейността.
Не
3.
V.1 ВРЕМЕВИ ОБХВАТ - Кандидатът е посочил начална и крайна дата на предоставянето на топъл обяд, като общата продължителност на дейностите е в съответствие с времевия обхват и е в рамките на продължителността на операцията.
Не
4.
V.1 ВРЕМЕВИ ОБХВАТ - Кандидатът е посочил коректно месеца на стартиране на всяка дейност и общата им продължителност, в пълно съответствие с описанието на съответната дейност.
Не
5.
V.2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ - Целевите групи са посочени и описани коректно и са съобразени с допустимите целеви групи, посочени в Изискванията за кандидатстване.
Не
6.
V.2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ - Предвиденият брой лица, представители на целевите групи е обоснован и реалистичен. От описанието е видно, че са събрани и анализирани данни за целевите групи, и описанието дава увереност, че ще бъдат обхванати най-нуждаещите се лица на съответната територия.
Не
7.
V.2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ - Кандидатът е описал източниците на информация, механизмите, и организацията за идентифициране на конкретните представители на целевите групи.
Не
8.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът е описал детайлно механизмите, по които ще осигурява топъл обяд, включително и до домовете, ако е приложимо; – посочил е как ще реализира дейността - чрез избран изпълнител, в съответствие с Изискванията за кандидатстване или със собствен ресурс. В случай, че за нуждите на избраните целеви групи е необходима доставка до домовете, са описани технически и транспортни средства за изпълнение на дейността, като изискванията на Закона за храните са съобразени в описанието.
Не
9.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът е описал как ще бъде предоставяна храната – на място в кухните, в обособени за целта помещение или друго и описанието дава увереност, че са предвидени и ще бъдат спазвани всички противоепидемични и санитарно-хигиенни изисквания, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.
Не
10.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът има ясна визия и въведени процеси за осигуряване на храна на нуждаещите се лица в условията на пандемия. Описал е как ще бъде осигурена здравословна, качествена и разнообразна храна, и гарантира спазването на хигиена на храненето и всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им, както и на приложимото европейско законодателство в областта на храненето.
Не
11.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът е описал механизмите за избягване разхищението на хранителни продукти, вкл. са описани вътрешни контролни механизми. Детайлно е описан механизмът за определяне на хората, на които да бъде разпределяна приготвена, но неполучена храна.
Не
12.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ -Кандидатът е описал какви контролни механизми предвижда за избягване на двойно финансиране за едни и същи представители на целевата група за една и съща дейност, включително и по отношение на лицата, разселени от Украйна с осигурено право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в общ размер на 40 лв., съгласно Решение на Министерски съвет № 145 от 10.03.2022 г. и последващите му изменения.
Не
13.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът е предвидил по целесъобразност мерки, свързани с прилагането на хоризонталните принципи по процедурата в съответствие с т.2.3. от Изискванията за кандидатстване и от описанието е видно, че всички предвидени мерки са в съответствие с тези принципи.
Не
14.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът предвижда дейности и мерки, свързани с информиране и публичност на подкрепата от Фонда.
Не
15.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът е предвидил механизми за получаване на обратна връзка от крайните потребители – представителите на целевата група.
Не
16.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Катдидатът има ясна визия за съпътстващите мерки, които ще реализира и описанието дава увереност, че предвидената подкрепа ще бъде правилно насочена към реално установени нужди на целевите групи. От описанието е видно, че ще бъдат предприети адекватни мерки за ограничаване на епидемичните рискове при оказване на съпътстваща подкрепа.
Не
17.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът има ресурс за създаване на организация в случай, че в хода на изпълнение на дейността бъдат въведени допълнителни извънредни противоепидемични мерки и от описанието е видно, че услугата няма да бъде преустановена на такова основание.
Не
18.
V.3. МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ - Кандидатът е описал механизми за недопускане на прекъсване предоставянето на топъл обяд и предложените мерки дават увереност, че услугата няма да бъде преустановена в рамките на периода на реализация на дейността.
Не
VI. Група
VІ. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
VІ.1. БЮДЖЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Стойността на разходите за приготвяне на топъл обяд е изчислена спрямо общия брой лица от целевата група, стойността на единица продукт-топъл обяд и броя дни в рамките на общата продължителност.
Не
2.
VІ.1. БЮДЖЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Стойността на административните разходи и разходите за транспорт и съхранение са в размер 5 на сто от стойността на разходите за приготвяне на топъл обяд.
Не
3.
VІ.1. БЮДЖЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Стойността на разходите за съпътстващи мерки са в размер на 5 на сто от разходите за приготвяне на топъл обяд.
Не
4.
VІ.1. БЮДЖЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Общият бюджет на заявлението за финансиране е изчислен и попълнен правилно.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.