Критерии за оценка

I. Група
I. ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за кандидатстване, одобрен по настоящата процедура като е попълнена цялата изискуема информация.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния/те представител/и на кандидата или от упълномощено лице.
Да
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата, е прикачено нотариално заверено пълномощно.
Не
4.
От текста на пълномощното/ите е видно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата, упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Не
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуемия формат.
Да
6.
Формулярът за кандидатстване е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
(Проектни предложения, подадени след крайния срок НЕ се разглеждат от КППП).
Да
7.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документьт е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
8.
Представена е коректно попълнена Таблица за допустими инвестиции по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване – документи за попълване) във формат „.pdf”, подписана и подпечатана от кандидата, както и във формат „.xls“ или „.xlsx“.
Да
9.
Когато проектното предложение е подадено от упълномощено лице, ТДИ е подадена и във формат „pdf“, разпечатана и подписана лично от кандидата.
Не
10.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/представляващите кандидата, издадено не по - рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване.
Представя се във формат „pdf”.
Да
11.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия.
Представя се във формат „pdf”.
(Документът се представя само от кандидати юридически лица)
Не
12.
Представеният бизнес-план е за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период - по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" с подпис/и, печат на всяка страница – Приложение № 2 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „pdf“. 
Да
13.
Представени са таблиците от бизнес плана (Приложение № 2А към Условията за кандидатстване – документи за попълване) в „xls” или „xlsx“ формат.
В случай, че има разминаване в таблиците от бизнес-плана по т.5 и т.6, КППП приема за верни таблиците от бизнес-плана, представен във формат „.pdf“).
Да
14.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване.
В случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството.
Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т.21.1 от раздел 21.“Ред за оценяване на проектните предложения“.
Представя се във формат „.pdf“.
Не
15.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци).
В случай, че кандидатът има приключена предходна финансова година, КППП ще извърши служебна проверка на справката за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година чрез информационната система „Мониторстат“ на НСИ. В този случай кандидатът не представя Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година. 
В случай, че кандидатът няма приключена предходна финансова година, кандидатът представя Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период). 
Представя се във формат „pdf“.
Да
16.
Представен е Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година.
В случай, че кандидатът има приключена предходна финансова година, КППП ще извърши служебна проверка на отчета за приходи и разходи чрез информационната система „Мониторстат“ на НСИ. В този случай кандидатът не представя Отчет за приходи и разходи за приключена предходна финансова година. 
В случай, че кандидатът няма приключена предходна финансова година кандидатът представя отчет за приходи и разходи за последния приключен междинен период като го прикачва към падащо меню: „Отчет за приходи и разходи (ЮЛНЦ)“.
Представя се във формат „.pdf“. 	 
Да
17.
Представено е Удостоверение за актуално състояние.
(За физически лица, чиито данни не подлежат на вписване в Регистър БУЛСТАТ и за юридически лица, чийто данни не подлежат на вписване в Търговски регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел). 
Представя се във формат “pdf”.
Не
18.
Представено е Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство по несъстоятелност или не е обявен в несъстоятелност 
(За кандидати, които не са вписани в ТР и ЮЛНЦ).
Представя се във формат “pdf”.
Не
19.
Представено е Удостоверения за наличие или липса на публични задължения към общините Троян, Априлци и Угърчин. 
Представят се във формат “.pdf”.
Удостоверенията се представят за кандидата и всички лица с правомощия за вземане на решение или контрол по отношение на кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение.
Удостоверенията се прикачват в ИСУН към падащо меню „Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината“.
Да
20.
Представено е Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите.
Представя се във формат „.pdf“. 
Удостоверението се представя за кандидата и всички лица с правомощия за вземане на решение или контрол по отношение на кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение.
Удостоверението/та се прикачва/т в ИСУН към падащо меню „Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината“.
Да
21.
Представено е Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с обстоятелствата, че за кандидата не е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения.
Представя се във формат “pdf”.
Да
22.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите.
Представя се във формат “pdf”.
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите, когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи. Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока, определен в т.21.1. от настоящите условия.
Да
23.
Представена е Декларация към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ - Приложение № 3 към Условията за кандидатстване – документи за попълване, подписана от кандидата.
В системата ИСУН е под наименованието: „Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни“.
Представя се във формат „.pdf“.
Да
24.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване - Приложение № 4 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.

Когато кандидат е ЮЛ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата.
Представя се във формат „.pdf“. 
Да
25.
Представена е Декларация по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) - Приложение № 5 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „pdf”, подписана и подпечатана от кандидата.
Да
26.
Представена е Справка за  обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (ако е приложимо) – Приложение № 5А към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „pdf“.
Не
27.
Представена е Декларация за размера на получените държавни и минимални помощи по образец съгласно Приложение № 6 към Условията за кандидатстване – документи за попълване. 
Представя се във формат „.pdf“. 
Кандидатът подава декларация за размера на получените държавни и минимални помощи независимо от тяхната форма и източник.
Да
28.
Представена е Декларация за свързаност по образец съгласно Приложение № 7 към Условията за кандидатстване – документи за попълване. 
Представя се във формат „pdf“.
Да
29.
Представена е Декларация за нередности по чл. 36, ал. 1, т.2 от Наредба 22/14.12.2015г. от представляващия/представляващите кандидата по образец - Приложение № 8 към Условията за кандидатстване – документи за попълване. 
Представя се във формат „.pdf“.
Да
30.
Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение № 9 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „.pdf“.
Да
31.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия и липса на функционална несамостоятелност – Приложение № 10 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „.pdf“.
Да
32.
Представена е Декларация за съгласие данните от статистическите изследвания, провеждани от НСИ да бъдат предоставяни на УО и ДФЗ – РА – Приложение № 11 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „.pdf“.
Да
33.
Представена е Декларация, че кандидатът е запознат и е съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г. - Приложение № 12 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Представя се във формат „.pdf“.
Да
34.
Представена е Справка – декларация за приходите от земеделски дейности – Приложение № 13 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
(Попълва се от кандидати земеделски стопани).
Представя се във формат „pdf“.
Не
35.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР.
Представят се във формат „.pdf“.
Важи в случаите на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба № 22, когато е приложимо. Към фактурите се прилагат и банковите извлечения. 
Не
36.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините. 
Важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата
и/или 
Декларация по образец от кандидата с описани вид и количества на суровините - Приложение № 14 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата като доказателство, че са осигурени сто на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана.
Представят се във формат „.pdf“.
Документите са изискуеми за проекти, включващи инвестиции по т. 4 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“. 
Не
37.
Представена е Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя”. 
Офертата трябва да съдържа наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 15. 
Представят се във формат „pdf“.
Документът се предоставя в случай, че разходът, за който се кандидатства е наличен в публикувания списък на ДФ „Земеделие“с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи.
Не се отнася при кандидатстване за нормативно регламентирани такси. 
Важи в случаите, когато кандидатът не провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160 или не се явява възложител по чл.5 и 6 от ЗОП.
Не
38.
Представена е една оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направеното от кандидата запитване за оферта съгласно Приложение № 15 от условията за кандидатстване, документи за попълване.
Представя се във формат „.pdf“.
Важи в случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, но възлагането на услугата на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост. Офертата за извършване на услугата се представя от лицето, притежаващо съответните права.
Не се отнася при кандидатстване за нормативно регламентирани такси.
Не
39.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 15. 
Представят се във формат „.pdf“.
Важи в случаите, когато се кандидатства за разходи, които не са от Списъка с референтни стойности на ДФ „Земеделие“.
Не
40.
Офертите съдържат най-малко следната информация: наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 15 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Не
41.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение – във срок на валидност.
Не
42.
Оферентите, когато са местни лица, са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, а от оферентите – чуждестранни лица, е представен документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Не
43.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите и за това е приложен документ.
Не
44.
За офертите е установено, че са независими съгласно определението от Условията за кандидатстване, че „Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата: а) едното участва в управлението на дружеството на другото; б) съдружници; в) съвместно контролират пряко трето лице; г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
Не
45.
Представено е Решение за определяне стойността на разхода, за който се кандидатства. 
Важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки или не провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160. 
Когато избраната оферта не е с най-ниска цена е представена писмена обосновка за мотивите, обусловили избора, основана на следните критерии:
а) ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
б) оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
Представя се във формат „.pdf“.
Не
46.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, технически характеристики, начин на доставка, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение.
Представя се във формат „.pdf“.
Важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки или не попада в обхвата на Постановление № 160 на МС от 08.07.2016г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки по образец - Приложение № 16 към Условията за кандидатстване – документи за попълване .
Представят се във формат „.pdf“ и „.xls” или „.xlsx“.
Не
47.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. 
Представя се във формат „.pdf“.
Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.
Не
48.
Представено е Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение.
Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. 
Представя се във формат „.pdf“.
Не
49.
Представен е Формуляр за мониторинг - Приложение №17 към Условията за кандидатстване – документи за попълване. 
Представя се във формат „.pdf“.
Да
II. Група
II. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ: При извършване на строително-монтажни работи: строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията.
(Представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата).
Представя се във формат „pdf“.
Не
2.
Представено е Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение.
(Представя се в случайте, когато е учредено срочно право на строеж)
Представя се във формат „pdf“.
Не
3.
Представен е Документ за ползване на имота, вписан в районна служба по вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ, 
б) строително-монтажни работи извън случаите на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за който се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Представя се във формат „pdf“.
Не
4.
Представено е Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява;
Важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
Представя се във формат „pdf“.
Не
5.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 Представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
Представя се във формат „pdf“.
Не
6.
Представени са подробни количествено-стойностни сметки по образец, заверени от правоспособно лице - Приложение № 16 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
Важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи. 
Представят се във формат „pdf“ и „xls” или „xlsx“.
Не
7.
Представено е Разрешение за строеж. 
(Важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). 
Представя се във формат „pdf“.
Не
8.
Представено е Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж. 
Важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“.
Не
III. Група
II. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ: При закупуване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице.
Представя се в случай, че с проектното предложение се кандидатства за производствени дейности и инвестицията по проекта е част от технологичен процес.
Представя се във формат „pdf“.
Не
2.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ Важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения.
Представя се във формат „pdf“.
Не
3.
Представен е Документ за ползване на сградата/помещението, вписан в районна служба по вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение за проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения.
Представя се във формат „pdf“.
Не
IV. Група
III. ДРУГИ  СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представени са лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Представят се във формат „pdf“.
Не
2.
Представена е Декларация за изчисляване на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване - по образец - Приложение № 18 към Условията за кандидатстване – документи за попълване, с подпис и печат.
Не важи за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани;
Представя се във формат „.pdf“. 
Не
3.
Представен е Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни.
Представя се във формат „.pdf“.
Не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина.
Представя се във формат „.pdf“. 
Не
4.
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем.
Не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за земеделски стопани се представя в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година.
Представя се във формат „.pdf“.
Не
5.
Представен е Анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.
Важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса. Представя се във формат „.pdf“.
Не
6.
Представено е Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
(Изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности). 
Представя се във формат „.pdf“.
Не
7.
Представено е Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност във връзка с т. 6. 
Представя се във формат „.pdf“.
Не
8.
Представено е Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара (за физически лица) в случай на кандидат, регистриран по Закона за занаятите (когато е условие за допустимост).
Представя се във формат „.pdf“.
Не
9.
Представен е Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ.
Важи в случаите на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи. 
Представя се във формат „.pdf“.
Не
10.
Представено е заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на Годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна година от годината на подаване на проектното предложение. Към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (когато е приложимо).
Представя се във формат „.pdf“.
Не
V. Група
IV. КРИТЕРИИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОТ СВОМР НА МИГ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представено е Удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване, когато е приложимо.

Документът доказва съответствие по подкритериите от група критерии за подбор № 1.

КППП ще извърши служебна проверка на основната и допълнителни дейности на кандидата чрез информационната система „Мониторстат“ на НСИ. В този случай кандидатът не представя Удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности за предходна финансова година. 
В случай, че кандидатът е новосъздадено предприятие, за покриване на изискванията на подкритерий от група критерии за подбор № 1 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване, КППП прави служебна проверка в т.2 „Данни за кандидата“ от формуляра за кандидатстване, където е посочена дейността, за която се кандидатства по проекта и от описанието на дейността в т.11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от формуляра за кандидатстване.
Да
2.
Представен е Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд към края на предходната календарна година, заверен от кандидата и от НСИ.
Документът доказва съответствие по критерий за подбор № 3.
В случай, че кандидатът има приключена предходна финансова година, КППП ще извърши служебна проверка на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година (част от годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс) или на Справка 2.“Заети лица“ за предходната спрямо кандидатстването календарна година (част от Отчета за приходи и разходи на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс)  чрез информационната система „Мониторстат“ на НСИ. 
В този случай кандидатът не представя Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година или Справка 2.“Заети лица“ за предходната спрямо кандидатстването календарна година.
Не
3.
Представена е Ведомост за заплати за месеците в периода от вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното предложение. 
Документът доказва съответствие по критерий за подбор № 3.
В случай, че кандидатът е новорегистрирано предприятие и няма приключена предходна финансова година.
Представят се във формат „.pdf“.
Не
4.
Представена е Справка за съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година – Приложение № 19 към Условията за кандидатстване – документи за попълване. 
Документът доказва съответствие по критерий за подбор № 3.
Представя се във формат „.pdf“.
Не
5.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуга между кандидата и организация, изпълнила проект, финансиран от стратегията на МИГ; 
и
Копие на договор на организацията, доказващ изпълнен проект, финансиран от стратегията
Представят се за покриване на изискванията на подкритерий за подбор № 4.1 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване.
(Необходимо е двете условия да са изпълнени за да се покрият изискванията на критерия).
Представят се във формат „pdf“.
Не
6.
Представени са документи за собственост/правно основание за ползване, разрешителни, лицензи, патенти и др.), с които кандидатът доказва, че е налице правно основание за експлоатиране на инвестицията на територията на две общини.

Представят се за покриване на изискванията на подкритерий за подбор № 4.2 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване.

Документите се прикачват в ИСУН от падащо меню с наименование: „Документ за собственост или документ за ползване върху имота“.
Представят се във формат „.pdf“.
Не
7.
Представени са предварителни или окончателни договори с производители на традиционни храни и/или изделия от територията на МИГ с цел реклама на територията.
и
Документи, осигуряващи правно основание за упражняване на дейността (в т.ч. патенти, лицензи, разрешителни и др.).

Представят се за покриване на изискванията на подкритерий за подбор № 6.1. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
(Необходимо е двете условия да са изпълнени за да се покрият изискванията на критерия).
Документите се прикачват в ИСУН от падащо меню с наименование: „Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция“.
Представят се във формат „.pdf“.
Не
8.
Представени са предварителни или окончателни договори с доставчици на суровини/материали от територията на МИГ с описани вид, количества, произход и цени. 

Представят се за покриване на изискванията на подкритерий за подбор № 6.2. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).

Документите по т.4.3 се прикачват в ИСУН от падащо меню с наименование: „Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция“.
Представят се във формат „.pdf“
Не
9.
Представени са Декларация, че не е извършена промяна на проекта, водеща до намаляване на дела на инвестиционните разходи, свързани с иновациите в предприятието - по образец Приложение № 20 към Условията за кандидатстване – документи за попълване.
и
Проучвания и/или сертификати и/или други документи, доказващи, че проектното предложение, включва иновации.
Документите се прикачват в ИСУН от падащо меню с наименование: „Проучвания, сертификати и други документи, доказващи, че проектното предложение, включва иновации“.

Представят се за покриване на изискванията на подкритерий за подбор № 6.3. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване;

(Необходимо е двете условия да са изпълнени за да се покрият изискванията на критерия).

Представят се във формат „.pdf“.
Не
10.
Представена е диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна)
и/или 
- копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност
и/или
- копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид образование)
и/или
- удостоверение за професионална квалификация, издадено от ЦПО.
 Стажът се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата: 
- копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.
В случай, че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата.

Представят се за покриване на изискванията по подкритерий за подбор № 7.1.1. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване.

Всички документи се прикачват в ИСУН към падащо меню с наименование: „Копие от диплома за висше образование; документи, доказващи опит (трудова книжка, служебна книжка; удостоверение за преподавателски стаж по специалността и/или служебна бележка за учебна натовареност и/или друг документ от работодател за придобития опит и/или стаж)“.
Представят се във формат „.pdf“.
Не
11.
Представен е Отчет за приходи и разходи за последните три години.

КППП ще извърши служебна проверка на отчета за приходи и разходи чрез информационната система „Мониторстат“ на НСИ. В този случай кандидатът не представя Отчет за приходи и разходи за последните три години. 
Проследява се за покриване на изискванията по подкритерий за подбор № 7.1.2. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване.
Не
12.
Представено е Копие на договор за предоставяне на финансова помощ по мярка 312 или мярка 6.4;

Представя се за покриване на изискванията по подкритерий за подбор № 7.1.3. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване.

Кандидатите прикачват договора/ите за предоставяне на финансова помощ в ИСУН към падащо меню с наименование: „Окончателни договори“.

Представя се във формат „.pdf“.
Не
13.
Представено е Предварително одобрение от банка за процента на финансиране на проекта.

Представя се за покриване на изискванията по критерий за подбор № 7.2. от Раздел 22 към Условията за кандидатстване.

Кандидатите прикачват предварително одобрение от банка в ИСУН към падащо меню с наименование: „Банкови документи, удостоверяващи наличието на финансов ресурс за провеждане на курса/семинара“.
Представят се във формат „.pdf“.
Не
VI. Група
V. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА - Допустимост на кандидата съгласно изискванията на СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е земеделски стопанин или микропредприятие, регистрирано като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физическо лице, регистрирано по Закона за занаятите.
Да
2.
Минималния стандартен производствен обем на кандидат - земеделски производител е не по - малко от 8 000 евро.
Не
3.
Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът едноличен търговец и ЮЛ има  седалище/клон и адрес на управление на територията на действие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.
Да
4.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата НЕ са установени обстоятелства за недопустимост.
Да
VII. Група
VI. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин.
Да
2.
Проектното предложение включва една или няколко от следните дейности:
•	Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
•	Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
•	Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
•	Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
•	Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Да
3.
Продължителността на изпълнение на проектното предложение съответства на изискванията съгласно Условията за кандидатстване.
Да
4.
Времевият график на дейностите по проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Да
5.
Дейностите са в съответствие с условията за допустимост на дейностите, описани в т. 13.2 от Условията за кандидатстване.
Да
6.
Проектното предложение НЕ съдържа дейности, описани като недопустими в т.13.3. от Условията за кандидатстване.
Да
7.
Планираните инвестиции отговарят на разпоредбите на законодателството в областта на околната среда и за проектното предложение има положително становище/решение по отношение на съответствието му с това законодателство, издадено от РИОСВ и/или друг компетентен орган.
Да
8.
Бизнес планът съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи– за 10 годишен период.
Да
9.
Представените от кандидата документи, съответстват на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта и отговарят на условията за допустимост на дейностите в съответствие с описаното в подраздел 13.2. от Условията за кандидатстване, вкл. по отношение на изискванията за вид/тип и съдържание на документите по съответния вид дейност.
Да
10.
В проектното предложение НЕ са включени дейности за придобиване на земя, сгради или друг вид недвижим имот, или ако са включени те са изцяло за сметка на кандидата
Да
11.
Включените в проектното предложение разходи са в съответствие с допустимите за финансиране категории и видове разходи, описани в т.14 от Условията за кандидатстване.
Да
12.
В проектното предложение НЕ са включени за закупуване транспортни, вкл. превозни средства, освен машини, описани като допустими в т.14.1 от Условията за кандидатстване, или ако са включени те са изцяло за сметка на кандидата
Да
13.
Проектното предложение не включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи, които са недопустими съгласно раздел 14.4. от Условията за кандидатстване.
Да
14.
Минимумът на общите допустими разходи е не по-малък от 10 000,00 лева.
Да
15.
Максимумът на общите допустими разходи е не по-голям от 200 000,00 лева.
Да
16.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР за територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и Условията за кандидатстване и не превишава 75% от общите допустими разходи или до 5 % от стойността на общите допустими разходи за проекти за развитие на туризъм.
Да
17.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е до 500,00 лева (до 5 % от стойността на минималния размер на общите допустими разходи);
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за всички останали случаи е 7 500,00 лева.
Да
18.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е до 10 000,00 лева (до 5 % от стойността на максималния размер на общите допустими разходи);
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за всички останали случаи е 150 000,00 лева.
Да
19.
Разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т.14.3, б.Г от Условията за кандидатстване.
Не
20.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг, от представения договор за лизинг и погасителния план към него е видно, че бенефициентът на помощта ще стане собственик на съответния актив в рамките на срока на изпълнение на проекта и не по-късно от датата на подаване на заявката за плащане за същия актив.
Не
21.
Във формуляра за кандидатстване е описано и обосновано съответствието на проектното предложение с „хоризонталните политики” на ЕС, заложени в стратегията за ВОМР.
Критерият се оценява на основание попълнената от кандидата информация в допълнително поле: „Хоризонтални политики на ЕС“ към формуляра за кандидатстване.
Да
22.
Във формуляра за кандидатстване е попълнен индикаторът „Създадени нови работни места“ и той е количествено определен в съответствие с т.7 „Индикатори“ от Условията за кандидатстване.
Не
23.
Във формуляра за кандидатстване е попълнен индикатор за резултат: „Добавена стойност на проектите“.
Не
24.
Във формуляра за кандидатстване е попълнен индикатор за резултат: „Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията“.
Не
25.
Във формуляра за кандидатстване е попълнен индикатор за резултат: „Проектите имат устойчиви резултати до 2023г.”.
Не
26.
Във формуляра за кандидатстване е попълнен индикатор за резултат: „Проекти, които предвиждат дейности, свързани с опазването на околната среда”.
Не
27.
Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса отговарят на условието да произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
(Когато е приложимо)
Не
28.
При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи са ограничени до 20%.
(Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи).
(Когато е приложимо)
Не
VIII. Група
VII. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
При извършената проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение е установено, че разходите са необходими и основателни за реализирането на проекта. Посочените разходи са относими и обезпечават финансово планираните за изпълнение дейности по проекта.
Да
2.
Стойността на разходите, попълнена в бюджета на проектното предложение във Формуляра за кандидатстване и в Таблицата на допустимите инвестиции, съответства на стойността, описана в представените от кандидата договори, фактури и др. документи, с които е обоснован съответния разход.
Да
3.
Не се налага се корекция в бюджета на проекта поради:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други изисквания за допустимост от условията за кандидатстване;
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите.
Да
4.
За проектното предложение не е направено предложение за корекция в бюджета. 
Критерият се оценява на основание попълнена таблица за одобрен размер на допустимите разходи – Приложение № 8 от документи за информация към Условия за кандидатстване и се прикачва към КЛ.
Да
IX. Група
VIII. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма - Декларация за липса на двойно финансиране - Приложение № 9 към Условията за кандидатстване – документи за попълване във формат „pdf“.
Да
2.
В публичния модул в ИСУН, и в публичните Регистри за получено финансиране на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и на ДФ „Земеделие“ липсват данни за двойно финансиране. 
(Проверката обхваща програмен период 2007-2013 година и програмен период 2014-2020 година).
Да
X. Група
IX. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил декларация за липса на изкуствено създадени условия - Приложение № 10 към Условията за кандидатстване – документи за попълване във формат „pdf“.
Да
2.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение и представена декларация от кандидата. В представените документи НЕ са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22).
Да
3.
След проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение, не са установени обстоятелства, съответстващи на определението за "Функционална несамостоятелност" в декларацията, а именно – „изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.
Да
XI. Група
X. ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил коректно попълнена декларация за минимални и държавни помощи – Приложеие № 6 към Условията за кандидатстване – документи за попълване във формат “.pdf”.
Да
2.
При проверка на декларираните от кандидата обстоятелства и установените в публични регистри данни се констатира, че кандидатът НЕ надхвърля максималния размер на помощта по режим „de minimis”
Да
XII. Група
XI. ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно протокола от посещение на място – Приложение № 12 от Условията за кандидатстване – документи за информация, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Протоколът с констатациите от посещението се прилага към Контролния лист за оценка на етап АСД.
Отговор „НЕПРИЛОЖИМО” се нанася, в случай, че проектното предложение НЕ включва разходи за строително-монтажни работи.
Не
XIII. Група
XII. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Извършва се проверка на бизнес-плана, приложен към проектното предложение като се използва Формуляр за оценка на бизнес план - Приложение № 11 към Условията за кандидатстване - документи за информация.

Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното: 
1.	Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPVgt;0)
2.	Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR gt; r (6 %) и IRR1gt; r (6 %).
3.	Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PIgt;1).
4.	Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана. 
5.	Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са
5.1.	Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2.	Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията за ВОМР.

Прилага се попълнен и подписан от оценителя формуляр - Приложение № 13 към Условията за кандидатстване - документи за информация.
Да
XIV. Група
XIII. ПРОВЕРКА ОТНОСНО ИЗИСКАНИТЕ/ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ДОКУМЕНТИ В ХОДА НА ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Отстраняването на нередовностите НЕ е довело до подобряване качеството на проектното предложение. 
Важи в случай на изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередовности и/или липса на документи, в рзултат на което е предоставен от кандидата отговор.
Не
XV. Група
XІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение, състоящо се от представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост.
Да

Инструкции за оценка

Описание Файл
Формуляр за оценка на бизнес-плана - Приложение № 11 от документите за информация към Условията за кандидатстване

Приложение № 11 - Оценка на бизнес-плана.docx

Свали
Протокол от посещение на място - Приложение № 12 от документите за информация към Условията за кандидатстване

Приложение № 12 - Протокол от посещение на място.doc

Свали
Таблица за допустимост на разходите - Приложение № 8 от документите за информация към Условията за кандидатстване

Приложение № 8 - Таблица за допустимост на разходите.xlsx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.