Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Подбор за съответствие на проектни предложения със Стратегията на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проекти включващи инвестиции за разнообразяването на икономически дейности в територията.
15.00
2.
Създаване на нови работни места: 
- едно работно място       - 1 точка
- от 2 до 5 работни места    - 3 точки
- над 5 работни места       - 5 точки
10.00
3.
Проекти свързани със създаване на нов продукт или услуга
15.00
4.
Проектът популяризира цялостно територията
15.00
5.
Проектът води до подобряване на качеството на живот
15.00
6.
Проекта е свързан с инвестиции в нови енергоспестяващи технологии
5.00
7.
Вид на предприятието – микро или малко
5.00
8.
Внедряване на иновация
10.00
9.
Проекта експонира по нов начин местното културно и природно богатство
10.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.