Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от поне едно от лицата с право да представляват кандидата или от упълномощено/оправомощено лице.
В случай че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от всички представляващи кандидата лица или от упълномощено/ оправомощено лице.
Не
2.
Дейностите по проекта приключват не по-късно от 31 декември 2026 г.
Не
3.
Целите на проекта са в съответствие с целите на конкретната процедура.
Да
4.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват.*

* Дейностите в рамките на едно проектно предложение могат да се изпълняват на територията само на един от двата типа региони – регион в преход ИЛИ слабо развит регион, както и на територията на два или повече слабо развити региона, на територията на Република България.
Да
5.
Проектното предложение съдържа допустими дейности.
Да
6.
В секция „Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване са заложени всички приложими индикатори за изпълнение/краен продукт и за резултат, съобразно планираните дейности и включените целеви групи. 
- Присъединените индикатори отговарят на изискванията за териториален обхват на ниво регион – регион в преход или слабо развит регион.
Не
7.
Включените индикатори във Формуляра за кандидатстване са количествено определени, с положителна стойност различна от нула, съгласно т.7. „Индикатори/Показатели“ от Условията за кандидатстване. Налице е съответствие на заложените целеви стойности на индикаторите с информацията в останалите секции на Формуляра за кандидатстване.
Не
8.
Целевата група е допустима. Посочен е брой и конкретни характеристики на лицата от целевата група, включени в проектното предложение.
Да
9.
Дейностите, които ще се финансират с настоящия проект не попадат в забранителния режим на Регламент (ЕС) №1407/2013 и не са в някоя от следните области:
а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
б) сектора на първично производство на селскостопански продукти.
Не
10.
Максималният размер на средствата, получени от кандидата/партньора/ите под формата на минимална помощ за период от три бюджетни години на „едно и също предприятия“ НЕ надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка.
Да
11.
В случай на партньорство, посочена е ролята и участието на партньора при изпълнението на дейностите и е предвидено партньорът да разходва средства от безвъзмездната финансова помощ.
Да
12.
В случай че в проектното предложение е предвидено да се извършва обучение/я по професионална квалификация (ПК) са спазени минималните изисквания към обучението за ПК, съгласно Условията за кандидатстване:
- Професиите и специалностите са включени в актуалният Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)
Не
13.
В случай че в проектното предложение е предвидено да се извършва обучение/я по ключови компетентности (КК), са спазени минималните изисквания към обучението за ключови компетентности, съгласно Условията за кандидатстване:
- Предвиденото обучение по ключови компетентности е от допустимите обучения по КК 1, 4, 5 и 6.
Не
II. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА – ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Приложение І - Декларацията на кандидата/партньора е попълнена по образец и подписана от всички лица, които са овластени да представляват КАНДИДАТА, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. Декларацията е попълнена и от лицето, упълномощено за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е приложимо) 
Декларацията/ите е/са подписана/и на хартия от всички гореизброени лица, сканирана/и и прикачена/и в ИСУН.
Да
2.
Приложение II: Е-Декларация за финансов капацитет на кандидат/партньор (публична организация/община – разпоредител с бюджет, съгласно действащото законодателство).
Да
3.
Приложение ІІІ – Декларация за минимални и държавни помощи е попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, вписани като представляващи КАНДИДАТА в търговския регистър или определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – прикачена в ИСУН 2020.
Да
4.
Приложение ІV – Декларация НСИ е попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, вписани като представляващи КАНДИДАТА в търговския регистър или определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – прикачена в ИСУН 2020.
Да
5.
Удостоверение за актуално състояние на КАНДИДАТА (ако е приложимо), издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване - сканирано и прикачено в ИСУН.

В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или информацията е публична, това обстоятелство ще се проверява по служебен път.
Неприложимо за кандидати общини.
Да
6.
Счетоводен баланс за текущата 2023 година на КАНДИДАТА (приложимо само за новосъздадени организации) - сканиран и прикачен в ИСУН.
Да
7.
Препис от Решение на ОбС за: 
- подаване на проектно предложение по настоящата процедура;
- одобряване на партньора/ите по проекта (ако е приложимо), съгласно изискванията на ЗМСМА, прикачено в ИСУН.

Приложимо само за кандидати общини.
Не
8.
Нотариално заверено пълномощно на лице, представляващо КАНДИДАТА (заповед от кмета на общината) за подписване с КЕП на Формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение в ИСУН - (ако е приложимо).
Да
9.
Кандидатът притежава Лиценз от АКСУ за предоставяне на съответната социална и/или интегрирана здравно-социална услуга и е вписан в Регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) към момента на подаване на проектното предложение - в случай че кандидатът ще участва в предоставянето на услуги по чл. 15, т. 1 - т. 6 от ЗСУ и е Доставчик на социални услуги. Проверката се извършва по служебен път в публичния регистър на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) на адрес: https://aksu.government.bg/registar-na-liczenziranite-dostavchiczi-na-soczialni-uslugi-2/;

Не е приложимо за доставчици на социални услуги – общини, с изключение на случаите на специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица.
Да
III. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА/ИТЕ - ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРТНЬОРИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Приложение І: Декларацията на кандидата/партньора е попълнена по образец и подписана от всички лица, които са овластени да представляват ПАРТНЬОРА, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, и са вписани в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. 
Декларацията/ите е/са подписана/и от всички гореизброени лица, сканирана/и и прикачена/и в ИСУН 2020.
Декларация на партньора не може да се подписва от упълномощени лица, тъй като с нея се декларират данни, които се декларират в лично качество или съответно данни за представляването юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.
Да
2.
Приложение II: Е-Декларация за финансов капацитет на кандидат/партньор (публична организация/община – разпоредител с бюджет, съгласно действащото законодателство) попълнена по образец.
Да
3.
Приложение ІІІ: Декларация за минимални и държавни помощи е попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, вписани като представляващи ПАРТНЬОРА в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
Да
4.
Приложение IV: Декларация за предоставяне на данни от НСИ е попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, вписани като представляващи ПАРТНЬОРА в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
Да
5.
Удостоверение за актуално състояние на партньора (ако е приложимо), издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване, сканирано и прикачено в ИСУН. 
В случай, че партньорът е регистриран по Закона за търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, това обстоятелство ще се проверява по служебен път.
Неприложимо за партньори общини.
Да
6.
Счетоводен баланс за текущата 2023 година на ПАРТНЬОРА (приложимо само за новосъздадени организации) - сканиран и прикачен в ИСУН.
Да
7.
Препис от Решение на ОбС за одобряване на партньорството с кандидата, съгласно изискванията на ЗМСМА, сканирано и прикачено в ИСУН.
Приложимо само за партньори общини.
Не
8.
Партньорът притежава Лиценз от АКСУ за предоставяне на съответната социална и/или интегрирана здравно-социална услуга и е вписан в Регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) към момента на подаване на проектното предложение - в случай че партньорът ще участва в предоставянето на услуги по чл. 15, т. 1 - т. 6 от ЗСУ и е Доставчик на социални услуги. Проверката се извършва по служебен път в публичния регистър на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) на адрес: https://aksu.government.bg/registar-na-liczenziranite-dostavchiczi-na-soczialni-uslugi-2/;

Не е приложимо за доставчици на социални услуги – общини, с изключение на случаите на специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица.
Да
IV. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА – ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА (съгласно т. 11.2. от Условията за кандидатстване)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е някое от изброените лица:
- Неправителствени организации (НПО); 
- Доставчици на социални услуги (вкл. общини); 
- Работодатели.
Да
2.
Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.
Да
3.
Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Да
4.
Кандидатът разполага с финансов капацитет: 
- Финансовият капацитет на публични органи – разпоредители с бюджет се изчислява въз основа на утвърдените разходи по бюджетите им за текущата календарна година. Счита се, че кандидатът разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета му за текущата година са по-високи от 20 % от размера на исканата БФП. 
Данните се проверяват по служебен път, в случай че информацията е публична. В случай че информацията не е публична, от кандидатът ще бъде изискана пояснителна информация.
Допустимо е, в случай че за текущата година няма утвърден бюджет за съответния разпоредител, кандидатът да декларира, че разполага с необходимия финансов ресурс. В тази връзка се попълва „Е-Декларация за финансов капацитет на кандидат/партньор – разпоредител с бюджет“ (Приложение II).
- Когато кандидатът е новосъздадена през текущата 2023 година организация, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията, до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедурата. Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, считано от датата на регистрацията на организацията до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата. В тези случаи, Счетоводният баланс на организацията – кандидат не може да бъде получен по служебен път и същият следва да бъде сканиран и прикачен към проектното предложение в ИСУН при неговото подаване.
- За всички останали кандидати - въз основа на данни от Счетоводен баланс, съобразно Приложение: Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
Да
5.
Кандидатът разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:
-  Кандидатът имат опит в изпълнението на дейности като включените в проектното предложение, доказан с предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване;
и/или
-	Кандидатът имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, доказан с предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване;
Оценката за наличие на оперативен капацитет се извършва по отношение на кандидата и всяка партньорска организация поотделно.
Да
6.
Кандидатът е Доставчик на социални услуги и притежава лиценз от АКСУ към момента на подаване на проектното предложение за предоставяне на съответната социална и/или интегрирана здравно-социална услуга по чл. 15, т. 1 - т. 6 от ЗСУ. 
Проверката се извършва по служебен път.

Не е приложимо за кандидати – общини, с изключение на случаите на специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица.
Да
7.
Кандидатът е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета на кандидата и на партньора/ите).
Да
V. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ – КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Партньор/и на кандидата е/са някое/и от изброените лица:
- Неправителствени организации (НПО); 
- Доставчици на социални услуги (вкл. общини); 
- Работодатели.
Да
2.
Партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.
Да
3.
Партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Да
4.
Партньорът разполага с финансов капацитет: 
- Финансовият капацитет на публични органи – разпоредители с бюджет се изчислява въз основа на утвърдените разходи по бюджетите им за текущата календарна година. Счита се, че партньорът разполага с финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета му за текущата година са по-високи от 20 % от размера на БФП, която ще разходва партньора.
Данните се проверяват по служебен път, в случай че информацията е публична. В случай че информацията не е публична, от партньорът ще бъде изискана пояснителна информация.
Допустимо е, в случай че за текущата година няма утвърден бюджет за съответния разпоредител, партньорът да декларира, че разполага с необходимия финансов ресурс. В тази връзка се попълва „Е-Декларация за финансов капацитет на кандидат/партньор – разпоредител с бюджет“ (Приложение II).
- Когато партньорът е новосъздадена през текущата 2023 година организация, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията, до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедурата. Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, считано от датата на регистрацията на организацията до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата. В тези случаи, Счетоводният баланс на организацията –партньор не може да бъде получен по служебен път и същият следва да бъде сканиран и прикачен към проектното предложение в ИСУН при неговото подаване.
- За всички останали партньори - въз основа на данни от Счетоводен баланс, съобразно Приложение: Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
Да
5.
Партньорът разполага с оперативен капацитет за участие в изпълнение на проектните дейности:
-	Партньорът/ите имат опит в изпълнението на дейности като включените в проектното предложение, доказан с предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване;
и/или
-	Партньорът/ите имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, доказан с предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване;
Оценката за наличие на оперативен капацитет се извършва по отношение на кандидата и всяка партньорска организация поотделно.
Да
6.
Партньорът е Доставчик на социални услуги и притежава лиценз от АКСУ към момента на подаване на проектното предложение за предоставяне на съответната социална и/или интегрирана здравно-социална услуга по чл. 15, т. 1 - т. 6 от ЗСУ. 
Проверката се извършва по служебен път.

Не е приложимо за партньори – общини, с изключение на случаите на специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.