Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии и методика за оценка на проектните предложения, съгласно Раздел 19 от Условията за кандидатстване, по които кандидатът /проектът е получил точки/
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване
15.00
2.
Дейностите по проекта са в областта на производството на чувствителните сектори
- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.
- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т.
- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.
15.00
3.
Проектът създава нови работни места
-	до 2 работни места – 5 точки 
-	над 2 работни места – 10 точки
10.00
4.
Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места попадащи в не облагодетелствани райони
10.00
5.
Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството
10.00
6.
Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието
10.00
7.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
10.00
8.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
5.00
9.
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги
5.00
10.
Оценка  на бизнес плана - с  два под-критерия:
-	Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 10 т.;
-	Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован– 5 т.
10.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.