Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
ЦЕЛИ
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Обоснована е връзката между целите на проекта и идентифицираните проблеми и нужди на целевата група по проекта. (10 т.)

Посочени са целите на проекта и са идентифицирани проблеми и нужди на целевата група по проекта, но не е описана взаимовръзката между тях. (5 т.)

Посочени са единствено целите на проекта. (3 т.)
10.00
II. Група Праг за преминаване
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
5.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Посочен е общият брой на представителите на целевата група, които ще участват в проекта. 
- Когато целевата група включва различни категории лица, е посочен общият брой лица конкретно за всяка една категория;
- Няма разминаване в броя на представителите на целевите групи в различните части на проектното предложение. (5 т.)

Критерият е изпълнен частично. (3 т.)

Критерият не е изпълнен. (0 т.)
5.00
2.
Посочени са специфичните характеристики (в съответствие с описаното в УК)  на целевата група. 
- Когато целевата група включва различни категории лица (участници в неравностойно положение и техните семейства), са посочени специфичните характеристики на всяка категория. (5 т.)

Критерият е изпълнен частично. (3 т.)

Критерият не е изпълнен. (0 т.)
5.00
3.
Проблемите и нуждите на целевите групи са идентифицирани и обосновани в контекста на предвидените по проекта дейности.
- Обосновано е по какъв начин заложените дейности отговарят на потребностите (нуждите) на целевата група по проекта и ще разрешат идентифицираните проблеми. (5 т.)

Критерият е изпълнен частично – направена е обосновка само за част от дейностите. (3 т.)

Критерият не е изпълнен. (0 т.)
5.00
III. Група Праг за преминаване
ДЕЙНОСТИ
27.00
Критерий Максимален праг
45.00
1.
В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности. (5 т.)

В случай, че проектното предложение съдържа дори 1 недопустима дейност, критерият се счита за неизпълнен. Недопустимата/ите дейност/и се отстраняват заедно в предвидените за тях разходи. (0 т.)
5.00
2.
Всяка от дейностите е подробно описана и е обоснована необходимостта от нейното изпълнение. 
- В случай на партньорство – ясно е описана ролята и участието на всеки един партньор при изпълнението на дейностите, вкл. описание на разходите, необходими за изпълнението на дейността. (10 т.)

Критерият е изпълнен частично - за част от дейностите липсва подробно описание и не е обоснована необходимостта от тяхното изпълнение, както и не е описано ясно участието на партньора/ите при изпълнението на дейностите. (5 т.)

Критерият не е изпълнен. (0 т.)
10.00
3.
Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен –  предвиден е адекватен времеви ресурс за подготовка*  и изпълнение на дейностите. (5 т.)

Критерият е изпълнен частично. (3 т.)

Критерият не е изпълнен. (0 т.)

* Провеждане на процедури за избор на изпълнител, осигуряване на необходимите за изпълнението стоки/услуги, подбор на лица, извършване на строително-монтажни дейности, придобиване на лицензи/разрешителни/документи и др.
5.00
4.
Има логическа последователност в изпълнението на дейностите. (5 т.)

Критерият не е изпълнен. (0 т.)
5.00
5.
Изпълнени са изискванията на Условията за кандидатстване по отношение на информацията, която следва да се представи, и са спазени указанията за разписване на дейностите: 
- за всяко лице от целевата група е предвидена индивидуална и комплексна подкрепа, която включва дейности и услуги, улесняващи достъпа до пазара на труда;
- предвидено е сключване на договор за наемане на работа или самонаемане по време или след края на проекта за 10% от представители на целевата група, които са участвали в изпълнението на дейностите по проекта. (20 т.)

Критерият е изпълнен частично, в случай че не е предвидена индивидуална и комплексна подкрепа, която включва дейности и услуги, улесняващи достъпа до пазара на труда. (5 т.)

Критерият не е изпълнен, в случай че не е предвидено сключване на договор за наемане на работа или самонаемане по време или след края на проекта за 10% от представителите на целевата група. (0 т.)
20.00
IV. Група Праг за преминаване
РАЗХОДИ
5.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Съответствие на дейности и разходи: 
- Дейностите са обвързани със съответния бюджетен ред, съгласно Указанията за попълване на Формуляра за кандидатстване (6 т.);
и
- Обосновани и описани са лицата, които ще бъдат наети за изпълнението на преките дейности по проекта като е посочен брой лица, длъжност, вид договор,  общата стойност на планираното възнаграждение за съответните лица и на каква база е формирано (2 т.); 
и
- Описани са всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на проектните дейности (2 т.).

За всеки неизпълнен критерий се отнемат съответните точки.

Критерият не е изпълнен като липсва съответствие между дейности и разходи (0 т.).
10.00
2.
Съответствие на бюджета с УК:
- Правилно са попълнени и двете части на бюджета – секция „Бюджет“ и секция „Финансова информация – източници на финансиране“, съгласно изискванията в Указанията за попълване на ФК; 
и
- Спазен е форматът на бюджета и не са добавени нови видове разходи; 
и
- Разходите за „Единна ставка“ са точно 40% от разходите за персонал, посочени в раздел І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ; 
и
- В случай че са предвидени възнаграждения, произтичащи от договори за услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, същите не надвишават 40% от разходите по раздел І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ. (10 т.)

Критерият е изпълнен частично – изпълнени са 2 от посочените в т.IV.2. критерии. (5 т.)

Критерият не е изпълнен и не са спазени изискванията в Условията за кандидатстване и Указанията за попълване на Формуляра за кандидатстване. (0 т.)
10.00
V. Група Праг за преминаване
РЕЗУЛТАТИ
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Налице е връзка между планираните дейности и резултати и предвидените дейности водят до постигането на заложените индикатори. (5 т.)
 
В случай че е изисквана пояснителна информация относно липсващ/неостойностен индикатор, този критерий се счита за неизпълнен. (0 т.)
5.00
2.
В проектното предложение няма разминаване на информацията относно целевите стойности на индикаторите. (5 т.)

В случай че е изисквана пояснителна информация относно  целевите стойности на индикаторите и описаното в останалите части от проекта, критерият се счита за неизпълнен. (0 т.)
5.00
70.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.