Приключилa/прекратена процедура

BG16RFTA001-1.001 - Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ (Приключила)

- поддържане високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите в Управляващия орган;

- подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на ПТП;

- поддържане на активна мрежа от служители на техническа помощ и насърчаване на стратегическо използване на техническата помощ във всички програми с оглед постигане на целите на националната пътна карта за административен капацитет;

- повишаване на видимостта, прозрачността и комуникирането на възможностите и резултатите, постигнати по програмата за техническа помощ.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 05.08.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.12.2023 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.