Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR002-4.003 - Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси

Ограничаване въздействието на неблагоприятните геодинамични процеси - ерозии, абразии, срутища, свлачища по продължението на републиканската пътна мрежа, където са идентифицирани като заплаха за живота и здравето на населението.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.02.2024 г. 14:00 ч.

Краен срок: 22.06.2024 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.06.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.10.2024 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.10.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.02.2025 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.02.2025 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.06.2025 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.06.2025 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.10.2025 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.10.2025 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.02.2026 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.02.2026 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.06.2026 г. 17:30 ч.

Начален срок: 22.06.2026 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.10.2026 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.