Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.

Подпомагане на УО за осъществяване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПОС 2021-2027 г., приключване на ОПОС 2014-2020 и подготовка и администриране на програмата за следващ програмен период, в съответствие с принципа за добро финансово управление и съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 04.09.2023 г. 12:00 ч.

Краен срок: 30.09.2029 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.